Häntä heiluen, pää keikkuen -tyyppisiin rakenteisiin sisältyvää en-loppuista verbimuotoa kutsutaan toisen infinitiivin instruktiiviksi. Se on tavallinen sekä puheessa että kirjoituksessa, mutta kirjoitetussa kielessä sitä käytetään joskus puhutulle kielelle vieraalla tavalla, jolloin tekstin selkeys ja ymmärrettävyys saattavat kärsiä.

Toisen infinitiivin instruktiivi ilmaisee yleensä tekemisen tapaa. Sen avulla voi täsmentää predikaattiverbin ilmaiseman toiminnan luonnetta.

Hän vastasi iloisesti virnistäen.

Tarina etenee kompuroiden.

Tällainen rakenne on luonteva, kun infinitiivin ja predikaattiverbin ilmaisema tekeminen on samanaikaista. Infinitiivin tekijä on tavallisesti sama kuin predikaatinkin (hän virnisti ja tarina kompuroi). Poikkeuksia ovat rakenteet, joissa infinitiiviverbin tekijä ilmaistaan erikseen.

Istuimme laiturilla hampaat kalisten.

Eräissä vakiintuneissa sanonnoissa tekijänä on subjektin sijaan joku täsmentämätön persoona samaan tapaan kuin passiivissa.

Ukkostutkan päivityksistä päätellen tuo ukkosmyrsky etenee todella hurjaa vauhtia. (Vrt.    Ukkostutkan päivityksistä voi päätellä, että tuo ukkosmyrsky etenee todella hurjaa vauhtia.)

On myös sellaisia kiteytyneitä ilmauksia, joissa infinitiivi on jo täysin irtaantunut sille ominaisista tehtävistä (esim. jostakin lähtien, näin ollen, tarpeen tullen, juurta jaksaen, alun pitäen).

Tavallisia ongelmia: koskien ja johtuen

Toisen infinitiivin instruktiivin käyttöön liittyy muutamia tavallisia kompastuskiviä:

1) Infinitiivin ilmaisema tekeminen on eriaikaista predikaatin tekemisen kanssa.

”Tuotteet lähtevät saman tien ollen asiakkaan määrittelemässä osoitteessa 1–3 vuorokaudessa.”
”Hän aloitti opintonsa vuonna 2001 suorittaen diplomitutkinnon erinomaisin arvosanoin.”

Tuote ei ole perillä samaan aikaan kuin lähtee. Etevinkään muusikko ei suorita diplomitutkintoa opintojen alkajaisiksi. Siksi tapahtumat kannattaa yhdistää mieluummin ja-sanalla. Paremmin:

Tuotteet lähtevät saman tien ja ovat asiakkaan määrittelemässä osoitteessa 1–3 vuorokaudessa.

Hän aloitti opintonsa vuonna 2001 ja suoritti diplomitutkinnon erinomaisin arvosanoin.

 2) Infinitiivi ei ilmaise predikaatin tekemisen tapaa.

”Koulutus kestää runsaan vuoden sisältäen 6 osiota.”

”Oululaiset saivat jauhettua vuorossaan vielä kaksi juoksua nousten ottelussa johtoon 7–6.”

”Huoltomies hoiti homman viidessä minuutissa veloittaen koko tunnista.”

 Esimerkeissä sisältäen- ym. rakenteet eivät luonnehdi predikaatin ilmaisemaa toimintaa vaan  pikemminkin sen kanssa rinnasteista tekemistä. Paremmin:

Koulutus kestää runsaan vuoden ja sisältää 6 osiota.

Oululaiset saivat jauhettua vuorossaan vielä kaksi juoksua ja nousivat ottelussa johtoon 7–6.

Huoltomies hoiti homman viidessä minuutissa mutta veloitti koko tunnista.

 3) Infinitiivillä on eri tekijä kuin predikaatilla.

 ”Päivityksen asennuksen jälkeen ohjelma saattaa lakata toimimasta johtuen muutoksista palomuurin asetuksissa.”

”Johtokunta päättänee hyväksyä hankesuunnitelman koskien hiomakoneen korvaamista  pyöräsorvilla.”

”Autosta riippuen vaijeria on helppo säätää.”

 Ohjelma ei johdu muutoksista, eikä johtokunta koske mitään. Vaijerin säätäjäkään ei toivottavasti riipu autosta. Asiat voi ilmaista paremmin vaikkapa käyttämällä sijamuotoja tai sivulauseita:

Päivityksen asennuksen jälkeen ohjelma saattaa lakata toimimasta, koska palomuurin asetukset ovat muuttuneet.

Johtokunta päättänee hyväksyä hankesuunnitelman hiomakoneen korvaamisesta modernilla lattianalapuolisella pyöräsorvilla.

Joissakin autoissa vaijeria on helppo säätää. / Vaijeri on helppo säätää autoon sopivaksi.

Karsien ja väljentäen

Toisen infinitiivin instruktiivia käyttäessä kannattaa myös miettiä, voisiko asian ilmaista yksinkertaisemmin ilman tätä muotoa.

”Ohessa tärkeää tietoa liittyen valmentautumiseen toukokuun kisoja ajatellen.”

”Näihin aineisiin kuuluvat mukaan lukien mutta ei rajoittuen syövyttävät aineet, syttyvät nesteet ja radioaktiiviset materiaalit.”

Esimerkin liittyen- ja ajatellen-infinitiivit voisi korvata sijamuodoilla. Käyttöehtojen käännöksissä yleinen ”mukaan lukien mutta ei rajoittuen” olisi kai yksinkertaisemmin esimerkiksi.

Ohessa tärkeää tietoa valmentautumisesta toukokuun kisoihin.

Näihin aineisiin kuuluvat esimerkiksi syövyttävät aineet, syttyvät nesteet ja radioaktiiviset materiaalit.

Toisaalta tekstistä voi tulla liian tiivistä, kun kokonaisen lauseen asia puristetaan predikaatittomaan rakenteeseen. Hahmottaminen voi olla hankalaa etenkin, jos rakenne upotetaan keskelle lausetta.

”Väliaikainen kansallinen tuki määräytyisi vieraan pääoman pois lukien osto- ja siirtovelat määrän perusteella.”

Helppotajuisemmin:

Väliaikainen kansallinen tuki määräytyisi vieraan pääoman perusteella niin, etteivät osto- ja siirtovelat vaikuttaisi tuen määrään.

Liian tiivis ilmaus saattaa olla myös monitulkintainen. Tällöin merkitys jää lukijan arvailujen varaan.

”Koulutulokkaan sosiaalinen kompetenssi liittyen tarkkaavaisuushäiriöön”

”Samaten on ilmoitettava asiakkuuden päättymisestä ottaen huomioon, mitä asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 §:ssä säädetään.”

”Alimmissa fasettinivelissä ei ole skleroosia artroosiin sopien.”

Puhutaanko kaikkien tulokkaiden kompetenssista vai pelkästään tarkkaavaisuushäiriöisten? Annetaanko 11. §:ssä ohjeita, miten ilmoitus tehdään, vai tarkennetaanko, missä tapauksessa ilmoitusta ei tarvitsekaan tehdä? Onko potilaalla artroosi vai ei?