Kansainvälisenä selkeän kielen päivänä 13.10.2014 käynnistettiin virkakielikampanja. Sillä kannustetaan erityisesti valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään ja muistutetaan myös selkokielen käytön tarpeesta. Kampanjan järjestäjiä ovat Kotimaisten kielten keskuksen lisäksi valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke, Kehitysvammaliitto (Selkokeskus), Kuntaliitto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä valtioneuvoston kanslia (kieli- ja käännöspalvelut). Sen kummina toimii liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Kampanjan verkkosivuilla on monenlaisia työkaluja js apuvälineitä virastoille ja yksittäisille virkamiehille.

Kampanjan tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Hyvän virkakielen toimintaohjelmaa, joka laadittiin säädöskielen, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. Toimeksianto oli Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa. Toimintaohjelmassa esitetään suosituksia valtioneuvoston, julkishallinnon ja yksittäisten virastojen toimiksi. Suosituksia annetaan myös yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja ammattioppilaitoksille.

Kampanjan verkkosivuilla www.virkakielikampanja.fi on monenlaisia työkaluja ja apuvälineitä virastoille ja yksittäisille virkamiehille, jotka haluavat lähteä mukaan selkeytystyöhön.

Kampanjan pilottivirastot suositusten testaajina

Virkakielikampanjassa on seitsemän pilottivirastoa ja -kuntaa: Kansaneläkelaitos Kela, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maahanmuuttovirasto, Verohallinto sekä kunnista Tampere ja Vaasa. Kukin virasto on lupautunut parantamaan virkakielityötään yhdellä tai useammalla Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa suositellulla tavalla.

Kela selkeyttää ja kehittää kampanjan aikana alle 16-vuotiaan vammaistuen tekstejä, liikenne- ja viestintäministeriö uuden tieliikennelain tekstejä. Trafi uudistaa asiakkaille lähetettävät kirjeet, ja Maahanmuuttovirastossa parannetaan asioinnin kulusta tiedottamista, asiointiprosesseja ja työntekijöiden kirjoittamis- ja kielenkäyttökoulutusta. Verohallinto on mukana sekä suomeksi että ruotsiksi. Siellä testataan tekstejä asiakkailla ja laaditaan selkokielisiä tekstejä. Kunnista Tampere keskittyy selkeyttämään päätös- ja esityslistojen tekstejä ja kaksikielinen Vaasa kaupunginhallituksen esityslistan valmistelutekstejä.

Työkaluja virkakielen parantamiseen

Virkakielikampanjan verkkosivuilla on neljä Kotimaisten kielten keskuksessa laadittua testiä, jotka auttavat viranomaisia arvioimaan tekstejään ja kirjoitusolosuhteitaan. Virkakielityön kartoitustestin avulla voi selvittää, miten kieliasiat on virastossa hoidettu ja mitä niiden edistämiseksi voisi tehdä.  Virkakielitestin avulla voi tarkistaa, miten yksittäistä tekstiä voisi parantaa. Nimiensuunnittelutesti paljastaa, sujuuko nimien suunnittelu niin, että sen tuloksena syntyy hyviä nimiä, ja Nimientarkistustestin avulla selviää, ovatko yksittäiset nimet onnistuneita.

Virkakieltä koskevat suositukset ja ohjeet virastoille ja yksittäiselle virkamiehelle on koottu huoneentauluiksi.

Virkakieltä koskevat suositukset ja ohjeet virastoille ja yksittäiselle virkamiehelle on koottu Viraston huoneentauluun ja Virkamiehen huoneentauluun, jotka on julkaistu myös Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa. Kaksi Nimistönsuunnittelijan huoneentaulua auttavat luomaan toimivia viranomaisnimiä sekä kaava- ja osoitenimiä.

Esityspaketteihin on koottu Kotimaisten kielten keskuksessa tietoa hyvästä virkakielestä ja toimivista nimistä virastojen oman kehitystyön ja keskustelun avuksi. Yksi neljästä esityspaketista sisältää suosituksia yliopistoille ja ammattikorkeakouluille ja yksi Selkokeskuksen laatiman esittelyn selkokielestä ja selkokielisten tekstien tekemisestä.

Verkkosivuilla julkaistaan myös virkakieltä koskevia uutisia ja kolumneja.

Kierrätetään hyviä ideoita ja kokemuksia

Virkakielikampanjassa toivotaan kokemuksia, palautetta ja hyviä ideoita myös muilta kuin pilottivirastoilta. Virastojen asiakkaita ja kaikkien virastojen työntekijöitä kannustetaan osallistumaan kampanjaan Facebookin Virkakielikampanja-sivulla, jossa voi tykätä kampanjan päivityksistä ja kommentoida ja jakaa niitä.

Tekstitalkoissa kuka tahansa voi ehdottaa parannuksia viraston tekstiin. Kuukausittain vaihtuvat tekstit ovat verkossa kommentoitavina, ja niihin ehdotetut muutokset välitetään tekstin kirjoittajille. Tähän mennessä tekstitalkoissa on kommentoitu Kuntaliiton tiedotetta, Liikenteen turvallisuusviraston määräystä vesikulkuneuvon rekisteröinnistä, otetta Suomen avoimen hallinnon uudesta toimintasuunnitelmasta ja Kelan asiakaskirjettä lapseneläkkeestä. Kesäkuun tekstinä oli Verohallinnon teksti verokortista, jota talkoissa muokattiin selkokielelle.  

Onnistumistarinat-kilpailussa kerättiin esimerkkejä siitä, miten työtä on tehostettu selkeyttämällä virkakieltä ja virkatekstejä sekä parantamalla työkäytäntöjä. Onnistumistarinat-kilpailu alkoi toukokussa 2015, ja tarinoita otettiin vastaan syyskuun alkuun asti. Tarinat julkaistaan kampanjan verkkosivuilla, ja niistä kirjoitetaan myös kampanjan Facebook-sivuilla. Parhaan onnistumistarinan päätti yleisö. Äänestysaikaa oli syyskuun loppuun asti.

Hyvä virkakieli pysyväksi käytännöksi

Virkakielikampanja päättyy vuoden 2015 lopussa, mutta varsinainen päätöstilaisuus järjestetään jo selkeän kielen päivänä 13.10.2015. Silloin muun muassa palkitaan Onnistumistarinat-kilpailun äänestyksen voittaja ja kuullaan, mitä pilottivirastojen selkeytyshankkeille kuuluu.

Hyvän virkakielen puolesta kampanjointi ei toki pääty tämän vuoden lopussa, vaan kuten ennenkin, työ sen edistämiseksi jatkuu uutterasti. Hyvä virkakieli tulee esimerkiksi olemaan mukana valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeen seuraavassakin toimintaohjelmassa. Toivottavasti Suomen nykyinenkin hallitus ymmärtää, että hyvään virkakieleen kannattaa edelleen panostaa.        

Suositukset virastoille

Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa on kymmenen suositusta virastojen omiksi toimiksi, ja näistä suosituksista virkakielikampanjassa pyritään erityisesti välittämään tietoa. Ohjelmassa suositellaan, että virastoissa

  1. nimetään virkakielivastaava tai virkakielitiimi
  2. sisällytetään tekstien laatiminen ja kääntäminen työprosessien kuvauksiin
  3. laaditaan virkakielityön ohjeet intranetiin
  4. kootaan termit, nimet ja nimikkeet intranetiin ja täydennetään kokoelmia
  5. järjestetään henkilöstölle kirjoittamis- ja muuta kielikoulutusta
  6. laaditaan selkokielisiä tekstejä ja ohjeita niiden kirjoittamiseen
  7. pyydetään palautetta ja hyödynnetään sitä
  8. tiedotetaan asiakkaille asioinnin kulusta
  9. varmistetaan mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin
  10. huolehditaan siitä, että tietojärjestelmät palvelevat asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän tekstin tekemistä.