Miniatyyrihahmoja: lääkäri, hoitaja ja potilas.
Lääkäriadessiivi ei ole yksiselitteisen hyvä tai huono asia. Kuva: Annie Spratt, 2021. Unsplash.

Yksi suomen 15 sijamuodosta on adessiivi, jonka pääte on -lla/-llä: auto-lla, pensseli-llä. Konkreettisimmillaan se on jossakin olemista ilmaiseva sija, eli sillä viitataan paikkaan tai sijaintiin (kirja on pöydällä, pihalla kasvaa kurjenmiekkoja). Adessiivilla kerrotaan kuitenkin myös ajasta (aamulla satoi), välineestä, keinosta tai tavasta (maalasin sen pensselillä, kiinnitin hänen huomionsa vilkuttamalla, odotan huomista kauhulla) ja emotionaalisesta tai kognitiivisesta tilasta (hän on pahalla mielellä). Lisäksi sijamuodon keskeisenä tehtävänä on omistajan ilmaiseminen omistuslauseessa (Mairella on auto).

Joskus adessiivia käytetään myös eräänlaisena löysän ilmaisun monitoimityökaluna, jonka avulla epämääräisesti toisiinsa liittyvät asiat harsitaan yhteen. Jotkin lääketieteen kielelle ominaisista adessiiveista liittyvät tähän ilmiöön, mutta eivät kaikki. Tarkemmin katsoen lääkäriadessiivejakin on useammanlaisia, eikä niitä voi läheskään aina pitää kartettavina.

Mikä on lääkäriadessiivi – ”potilaalla todettiin osteoporoosi”

Lääkäriadessiiville ei ole olemassa tarkkaa määritelmää, mutta yleensä sillä viitataan seuraavan kaltaisiin ilmauksiin, joissa adessiivisijainen lauseenjäsen ilmaisee ihmisyksilön tai -ryhmän, jolla (sic!) tai jonka keskuudessa esimerkiksi jokin tauti tai oire ilmenee. Tyypillisiä predikaattiverbejä näissä ilmauksissa ovat sellaiset kuin ilmetä, esiintyä, todeta, havaita ja tavata; kolme viimeksi mainittua ovat tavallisia varsinkin passiivilauseissa:

Oireita ilmenee etenkin nuorilla ja lapsilla.

Potilaalla ei ilmennyt mitään haittavaikutuksia.

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymää esiintyy jopa joka viidennellä lisääntymisikäisellä naisella.

Työpsykologi totesi minulla työuupumuksen.

Tutkimuksissa hänellä havaittiin keuhkomuutoksia.

Arviolta puolet sairastuneista on 20–29-vuotiaita, mutta tautia tavataan myös nuoremmilla.

Tällaisella adessiivilla voi yksikkömuotoisenakin olla yleistävä tehtävä:

Dysfaattisella lapsella [dysfaattisilla lapsilla ylipäänsä, kenellä tahansa dysfaattisella lapsella] saattaa esiintyä myös muita hahmotushäiriöitä.

Omistusta ilmaiseva adessiivi – ”potilaalla on oireita”

Suomessa omistamista ilmaistaan tyypillisesti omistuslauseen avulla. Siinä omistajan kertoo adessiivisijainen lauseenjäsen (Mairella), jonka paikka on tavallisesti lauseen alussa ja jota seuraa predikaatin asemassa oleva olla-verbi. Lauseen täydentää omistettavan ilmaiseva lauseenjäsen, joka on nominatiivissa (auto), partitiivissa (rahaa) tai akkusatiivissa (minut).

Mairella on auto ~ rahaa ~ minut.

Tyyppitapauksessa omistaja on inhimillinen tai ainakin elollinen olento, jonka omaisuutta omistettava on tai joka vähintään pitää sitä hallussaan. Omistamisen voi kuitenkin käsittää varsin väljästi, ja omistuslauseella ilmaistaankin myös monenlaista kuuluvuutta, sisäistä olotilaa tms.

Agentilla on lupa tappaa.

Kissalla on häntä.

Minulla on ikävä.

Lääketieteellisissä teksteissä on tavallista ja aivan kielen mukaista kertoa omistuslauseella esimerkiksi oireista tai diagnooseista.

Potilaalla oli laajalle levinnyt keuhkosyöpä.

Ensiavussa tutkitaan, onko potilaalla vaikeita neurologisia vaurioita.

19 000 tutkittavalla oli tyypin 2 diabetes ja 5 000:lla oli diagnosoitu masennus.

Huonoin ennuste on leikkauspotilailla, jotka joudutaan ottamaan uudelleen teho-osastolle.

Vaikka adessiivi-ilmaukset tyyppiä potilaalla todettiin osteoporoosi eivät ole omistuslauseita, niissäkin adessiivisijainen lauseenjäsen on merkitykseltään lähinnä omistusta ilmaiseva. Saman asiasisällön voi ilmaista myös pidemmin, jolloin omistusfunktio nousee selvästi pintaan: todettiin, että potilaalla on osteoporoosi.

Omistusta ilmaisevasta adessiivista ja omistuslauseesta on kyse myös seuraavan kaltaisissa ilmauksissa, joissa omistajan asemassa on epätyypillisesti eloton entiteetti, esimerkiksi lääke tai hoito. Usein nämä ilmaukset kertovat jostakin adessiivimuodossa olevan lauseenjäsenen ominaisuudesta.

Valmisteella on lievä paikallispuudutevaikutus.

Lääkkeellä on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Toimenpiteellä ei ole pitkäaikaishaittoja.

Yhtä luontevilta sen sijaan eivät välttämättä kuulosta seuraavanlaiset passiivimuotoiset ilmaukset, joissa lauseen alussa sijaitseva adessiivimuotoinen lauseenjäsen on eloton entiteetti. Joissain tapauksissa korva tuntuisi vaativan niihin omistusrakennetta, ja helpoiten asia hoituu sivulauseella tai lauseenvastikkeella:

Statiineilla on todettu myös haitallisia vaikutuksia. > On todettu, että statiineilla on myös haitallisia vaikutuksia. > Statiineilla on todettu olevan myös haitallisia vaikutuksia.

Tutkimuksessa tyypin 2 diabeteksella havaittiin selvä yhteys unihäiriöihin. > Tutkimuksessa havaittiin, että tyypin 2 diabeteksella on selvä yhteys unihäiriöihin. > Tutkimuksessa tyypin 2 diabeteksella havaittiin olevan selvä yhteys unihäiriöihin.

Rajausta ilmaiseva adessiivi – ”lapsilla oireena on nuha”

Adessiivia käytetään myös rajaavassa merkityksessä, jolloin sillä kerrotaan, keihin tai millaiseen joukkoon lauseessa sanottu pätee:

Stressi on naisilla yhteydessä sukupuoliseen haluttomuuteen.

Vanhemmilla lapsilla joustavien ydinnaulojen käyttöön liittyy enemmän komplikaatioita.

Aikuispotilailla esiintyy yskää, ja pienillä lapsilla oireena on lähinnä nuha.

Vanhuksilla syynä päihtyneenä autoiluun on useimmiten tietämättömyys lääkkeiden vaikutuksista.

Näissä ilmauksissa adessiivi siis määrittää ryhmän tai joukon, jossa jotakin tapahtuu tai jonka kannalta jotakin asiaa tarkastellaan. Tällainen adessiivi voi olla tarpeen varsinkin teksteissä, joissa kuvataan tilastotietoa tai tutkimuksia ja niiden asetelmia, menetelmiä ja tuloksia. Adessiivi-ilmauksilla kerrotaan jonkin ilmiön esiintymisestä jossakin ryhmässä ja vertailtaessa näitä ryhmiä toisiinsa.

Naisten huumekuolleisuus oli suurinta alle 25-vuotiailla.

Monien pitkäaikaissairauksien esiintyvyys on miehillä ja naisilla erilainen.

Tällaiset adessiivit on periaatteessa aina mahdollista korvata esimerkiksi ilmauksella joukossa, ryhmässä tai keskuudessa (naisten huumekuolleisuus oli suurinta alle 25-vuotiaiden ryhmässä). Joissain tapauksissa – mutta ei aina – kyseeseen tulee adessiivisijaisen lauseenjäsenen korvaaminen genetiivimuotoisella määritteellä merkityksen suuresti muuttumatta:

Etenkin miehillä tapaturmat painottuivat nuorempiin ikäryhmiin > Etenkin miesten tapaturmat painottuivat – –.

Satunnaista ja merkitykseltään selvää ryhmän rajaavaa adessiivia ei tarvitse säännönmukaisesti kiertää. Vaihtoehtoisia muotoilutapoja tarvitaan lähinnä tilastokielisen ilmaisun elävöittämiseen silloin, kun tällaiset adessiivit toistuvat tekstissä taajaan.

Tutkimusadessiivi – ”tehoa tutkittiin sadalla potilaalla”

Eräs lääketieteellisille teksteille ominainen adessiivi-ilmaus kertoo välineen tai keinon, jolla jotakin asiaa tutkitaan. Vaikka esimerkiksi tutkimus ja aineisto ovatkin varsin abstrakteja entiteettejä, on ne yhtä kaikki mahdollista tulkita välineeksi. Mailalla lyödään palloa ja tutkimuksella selvitellään vaikkapa lääkkeen tehoa.

Ryhmä päätti tutkia asiaa etenevällä, satunnaistetulla tutkimuksella.

Rekisteritutkimuksessa selvitettiin takautuvalla aineistolla keskenmenojen esiintyvyyttä.

Välineeksi on mahdollista tulkita myös elollinen ja jopa inhimillinen entiteetti:

Seriiniä ja glyseriiniä tutkittiin hiirillä, ja tulokset olivat positiivisia.

Hoidon tehoa tutkittiin 250 potilaalla.

Asiaa selvitettiin 80 000:lla 50–65-vuotiaalla eurooppalaisella.

Monen korva vierastaa inhimillisen välineellistämistä, joten tällaiset ilmaukset kannattaa useimmiten muotoilla toisin. Yleensä se onnistuukin melko mutkattomasti:

Hoidon tehoa tutkittiin 250 potilaan aineistossa ~ aineistolla.

Asiaa selvitettiin tutkimuksessa, jonka aineistoon kuului 85 000 iältään 50–65-vuotiasta eurooppalaista.

Toisin sanoen – eroon hämäristä adessiiveista!

Lääketieteellistä tekstiä kirjoittavat saattavat ajatella, että adessiivivetoinen ilmaisu kuuluu ammattikieleen. Adessiivin käyttöön kaikenlaisissa konteksteissa on vahva malli, joten kirjoittajat eivät hoksaa kyseenalaistaa ilmaisutapaa, vaikka se tarkemmin ajatellen olisi tahattoman koominen tai epäselvä. Jos tuntuu, että teksti tihkuu adessiiveja tai jos jokin yksittäinenkin adessiivimuoto vaikuttaa epämääräiseltä, monitulkintaiselta tai hullunkuriselta, on hyvä miettiä muita sanomisen tapoja.

Joskus ratkaisu on helppo ja adessiivista pääsee eroon varsin pienellä vaivalla. Yksinkertaisimmillaan adessiivisijaisen sanan voi poistaa kokonaan ymmärrettävyyden juuri kärsimättä. Tämä tapahtuu esimerkiksi häivyttämällä tekstistä ylimääräiset potilaat ja kirjoittamalla sairastavien sijaan sairauksista:

Usealla potilaalla kireän kielisiteen syy on perinnöllinen. > Usein kireän kielisiteen syy on perinnöllinen.

Suorien oraalisten antikoagulanttien käyttö eteisvärinäpotilailla yleistyy. > Suorien oraalisten antikoagulanttien käyttö eteisvärinän hoidossa yleistyy.

Nivelrikkoa sairastavilla nivelrusto ohenee vuosien kuluessa hitaasti. > Nivelrikossa nivelrusto ohenee vuosien kuluessa hitaasti.

Monessa kohtaa apuun tulee jo aiemmin mainittu genetiivimuotoinen määrite:

Virtsaamisvaivoihin voi naisilla liittyä myös muita lantionpohjan toimintahäiriöitä. > Naisten virtsaamisvaivoihin voi liittyä myös muita lantionpohjan toimintahäiriöitä.

Lääkkeellä hoidettiin silmätulehdusta aids-potilailla. > Lääkkeellä hoidettiin aids-potilaiden silmätulehdusta.

Pienen uusiutumisriskin potilailla ennuste lääkehoidolla on yleensä hyvä. > Lääkehoitoa saavan, pienen uusiutumisriskin potilaan ennuste on yleensä hyvä.

Joissain tilanteissa tarvitaan hiukan voimallisempaa muokkausta. Esimerkiksi kun- tai jos-lause (tai vastaava lauseenvastike) saattaa tarjota ratkaisun adessiivin häivyttämiseen ja ajatuksen kirkastamiseen:

Auskultaatiossa havaittu keuhkokuume ei hyväkuntoisella potilaalla vaadi tuekseen keuhkokuvaa. > Auskultaatiossa havaittu keuhkokuume ei vaadi tuekseen keuhkokuvaa silloin, kun potilas on hyväkuntoinen.

Yli 40-vuotiaalla potilaalla, jolla on sepelvaltimotaudin riskitekijöitä, on huomioitava myös sydäninfarktin mahdollisuus. > Sydäninfarktin mahdollisuus on huomioitava, jos potilas on yli 40-vuotias ja hänellä on sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Rautavalmisteille ominaisia allergisia reaktioita ei käytännössä esiinny ferrikarboksimaltoosilla. > Rautavalmisteille ominaisia allergisia reaktioita ei käytännössä esiinny käytettäessä ferrikarboksimaltoosia.

Joskus onnistuu adessiivisijaisen lauseenjäsenen nostaminen lauseen subjektiksi, jolloin sen sijamuoto muuttuu. Tällainen muutos jäntevöittää ilmaisua, koska usein samalla vaivalla tullaan purkaneeksi niin sanottua substantiivityyliä:

Ohjattu lihaskuntoharjoittelu on hyödyllistä myös iäkkäillä, sillä lihakset kehittyvät iästä riippumatta. > Myös iäkkäät hyötyvät ohjatusta lihaskuntoharjoittelusta – –.

Pienellä lapsella kivun ilmaiseminen on kokonaisvaltaista, ja kivun paikallistaminen saattaa olla vaikeaa. > Pieni lapsi ilmaisee kipua kokonaisvaltaisesti – –.

Tyytyväisyys hoitoon oli vähäisempää iäkkäillä kuin nuoremmilla naisilla. > Iäkkäät olivat tyytymättömämpiä hoitoon kuin nuoremmat naiset.

Joissain tapauksissa adessiivi on eksynyt paikkaan, jossa odottaisi näkevänsä allatiivin (-lle) tai ablatiivin (-lta/-ltä). Kyse on yleensä niin sanotuista rektiovirheistä, joiden korjaaminen tarkentaa ilmaisua.

Lääke aiheuttaa kuitenkin jopa 15 prosentilla potilaista haittavaikutuksia. (Sanan aiheuttaa rektio: aiheuttaa jotakin jollekulle.) > Lääke aiheuttaa kuitenkin jopa 15 prosentille potilaista haittavaikutuksia.

Laparoskooppinen kirurgia on avoleikkausta parempi vaihtoehto etenkin fyysistä työtä tekevillä, fertiili-ikäisillä naisilla ja ylipainoisilla. (Sanan vaihtoehto rektio: vaihtoehto jollekulle.) > Laparoskooppinen toimenpide on avoleikkausta parempi vaihtoehto etenkin fyysistä työtä tekeville, hedelmällisessä iässä oleville naisille ja ylipainoisille.

Rintarauhasen kivun vuoksi tutkituilla löytyi harvoin rintasyöpää. (Sanan löytyä rektio: joltakulta löytyy jotakin.) > Rintarauhasen kivun vuoksi​​​​​​​ tutkituilta löytyi harvoin rintasyöpää.

Kaikkiin tapauksiin ei valmista patenttiratkaisua ole, vaan adessiivi-ilmauksen purkaminen vaatii taustalla olevan tilanteen ajattelemista uudestaan ja lauseen rakentamista ikään kuin alusta.

Antidiureettista hormonia ei pidä käyttää hyvin iäkkäillä sen aiheuttaman vakavan hyponatremiariskin takia. > Antidiureettinen hormoni ei sovi hyvin iäkkäille, koska se aiheuttaa vakavan hyponatremiariskin.

Valmistetta voidaan käyttää koko perheellä, vauvoilla 3 kk:n iästä eteenpäin. > Valmiste sopii koko perheelle, myös 3 kk täyttäneille vauvoille.

On hyvä huomata, ettei ongelma välttämättä ole niinkään adessiivissa sinänsä, vaan pikemminkin muussa lauserakenteessa, jolloin adessiivisijainen sana joutuu tekstissä sellaiseen kohtaan, jossa se voi saada väärän ja aivan pähkähullunkin tulkinnan:

Kuumeella tarkoitetaan lapsella kainalosta mitattua lämpöä, joka on vähintään 38 °C. > Lapsella katsotaan olevan kuumetta, kun lämpöä on kainalosta mitattuna 38 °C. ~ Lapsella on kuumetta, kun lämpöä on kainalosta mitattuna 38 °C. ~ Kuumeen raja-arvona on lapsilla 38 °C kainalosta mitattuna.

Ojasta allikkoon?

Pontevimmatkaan adessiivinkarsintayritykset eivät aina onnistu niin hyvin kuin toivoisi. Joskus tuntuu, ettei adessiiviton ilmaus ole juuri sujuvampi kuin adessiivillinen. Syynä saattaa olla esimerkiksi korjauksen synnyttämä samasijaisuus tai pitkä määriteketju:

Vuosina 2016–2018 seuratuilla eturauhassyöpäpotilailla viiden vuoden elossaolo-osuus oli Suomessa 93 %. > (Ilman adessiivia, mutta raskaahko määrite:) Vuosina 2016–2018 seurattujen eturauhassyöpäpotilaiden viiden vuoden elossaolo-osuus oli Suomessa 93 %.

Alaraajojen ja keskivartalon voimantuoton sekä kehonkoostumuksen vaikutus dynaamiseen tasapainoon työikäisillä naisilla ja miehillä [otsikko] > (Ilman adessiivia, mutta genetiivi toistuu:) Työikäisten miesten ja naisten alaraajojen ja keskivartalon voimantuoton sekä kehonkoostumuksen vaikutus dynaamiseen tasapainoon

Epämääräisen adessiivi-ilmauksen purkaminen toisella yhtä epämääräisellä ratkaisulla ei maksa vaivaa:

Moniongelmaisilla potilailla korostuu tarve moniammatilliseen interventioon. > (Kankea osalta-ilmaus:) Moniongelmaisten potilaiden osalta korostuu tarve moniammatilliseen interventioon.

Kaikilla potilailla saavutettiin merkittäviä tuloksia. > (Kankea suhteen-ilmaus:) Kaikkien potilaiden suhteen saavutettiin merkittäviä tuloksia.

Lopuksi

Kuten niin moni muukin kielen ilmiö ei lääkäriadessiivikaan ole yksiselitteisen hyvä tai huono asia. Joskus adessiivia on vaikea kiertää, eivätkä vaihtoehtoiset ilmaisutavat ole välttämättä sen parempia. Lääketieteellisen tekstin kirjoittajalle tai tekstiä edelleen työstävälle riittänee, että adessiivi-ilmausten äärelle pysähtyy pohtimaan, mikä tehtävä muodolla kussakin yhteydessä on ja voisiko saman sanoa täsmällisemmin jollain muulla tavalla.

Lääkäriadessiiville kannattaa etsiä vaihtoehtoa, jos rakenne tuottaa hämärän tai koomisen tulkinnan. Adessiivin runsas käyttö voi olla tekstissä myös häiritsevä tyylipiirre, jolloin siihen on hyvä puuttua. Kontekstissaan ymmärrettävän, satunnaisen lääkäriadessiivin voi kuitenkin jättää hyvillä mielin rauhaan.​​​​​​​
​​​​​​​

Lisää aiheesta

Kielitoimiston ohjepankki: Sisä- ja ulkopaikallissijat: voitti hopeaa naisissa, taudin hoito vanhuksilla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Iso suomen kielioppi: § 986 Minulla on rahaa, sain sen Maijalta, annan sen Liisalle(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)