Rakenteen näin ollen käyttö kirjoitetuissa teksteissä on yleistä. Erityisen suosittu se on laki-, tutkimus- ja raporttiteksteissä, mutta myös mielipidetekstit, käyttöohjeet ja tietotekstit vetävät sitä puoleensa. Joillekin kirjoittajille tämän rakenteen käytöstä on tullut lähes maneeri: yhdestä lyhyehköstä tekstistä voi löytää jopa kymmeniä näin ollen -kiteymiä.

Kirjoittajat suosivat näin ollen -yhtymää selvästikin silloin, kun he pyrkivät tuomaan esille omaa asiantuntijuuttaan tai painoarvoaan. Näin ollen -rakenteen yksioikoinen käyttö vie kuitenkin tilaa täsmällisemmältä ja raikkaammalta ilmaisulta ja saa aikaan paperinmakuista tyyliä.

Näin ollen on sanaliitto, jossa verbinä on toisen infinitiivin eli e-infinitiivin instruktiivi. Toisen infinitiivin instruktiivi on eräänlainen ”kevyt predikaatin tekemisen saattelija” (ks. esim. Itkonen–Maamies, Uusi kieliopas, 2007). Se osoittaa tavallisesti predikaatin tekemisen tapaa, ja sen tekijällä on sama tarkoite kuin lauseen subjektilla, esimerkiksi Palasimme kotiin kävellen.

Joissakin vakiintuneissa sanonnoissa toisen infinitiivin instruktiivi on ikään kuin irtaantunut sille tyypillisistä lauseasemista. Tällaisia ovat esimerkiksi alkaen, lähtien ja lukien -rakenteet sekä usein paperinmakuiset johtuen, riippuen, liittyen, perustuen ja koskien -muodot, esimerkiksi  Terminaalissa 1 on erityisjärjestelyjä turvatarkastustilojen laajennuksesta johtuen  (→ turvatarkastustilojen laajennuksen vuoksi),  lausunto koskien Haminan keskeisten osien yleiskaavaehdotusta (→ lausunto Haminan keskeisten osien yleiskaavaehdotuksesta ~ lausunto, joka koskee  – – yleiskaavaehdotusta).

Näin ollen -rakenteen infinitiivi ei saattele pääverbin tekemistä, vaan muodon käyttö muistuttaa johtuen, koskien -tyyppisiä lauseasemista irtaantuneita sanontoja. Kirjoitetuissa teksteissä rakennetta käytetään kolmessa eri paikassa: virkettä aloittavassa, virkkeensisäisessä ja kappaletta aloittavassa. Näistä kaksi ensimmäistä käyttötapaa ovat hyvin tavallisia ja kolmas puolestaan on selvästi harvinaisempi.

Näin ollen virkkeen alussa

Kun kirjoittaja sijoittaa näin ollen -rakenteen virkkeen alkuun, hän viittaa sillä koko edellisen virkkeen asiasisältöön:

Asuntojen hinnat nousevat tällä hetkellä nopeammin kuin rakentamisen kustannukset. Näin ollen alan kilpailu ei toimi.

Jos kirjoittaja haluaa välttää kuivakasta näin ollen -kiteymää, hän voi ilmaista rakenteen luoman merkityskytköksen myös muilla tavoilla:

Asuntojen hinnat nousevat tällä hetkellä nopeammin kuin rakentamisen kustannukset. Näin / Siispä / Niinpä / Tämän vuoksi alan kilpailu ei toimi.

Mahdollista on käyttää myös päälausetta ja sivulausetta ja ilmaista lauseidenvälinen merkityssuhde sopivan konjunktion, adverbin tms. avulla:

Koska asuntojen hinnat nousevat tällä hetkellä nopeammin kuin rakentamisen kustannukset,  alan kilpailu ei toimi.

Asuntojen hinnat nousevat tällä hetkellä nopeammin kuin rakentamisen kustannukset,  joten alan kilpailu ei toimi.

Asuntojen hinnat nousevat tällä hetkellä nopeammin kuin rakentamisen kustannukset, minkä vuoksi alan kilpailu ei toimi.

Näin ollen virkkeen sisällä

Virkkeensisäinen näin ollen voi sijaita joko virkettä alkavassa lauseessa tai kauempana virkkeessä. Virkkeen alkupuolella sijaitsevat näin ollen -rakenteet viittaavat edelliseen virkkeeseen:

Tarjouspyyntöasiakirjoista ei näin ollen ole tosiasiallisesti ilmennyt tarjousten hinnoitteluperusteena käytetyn päiväilmauksen täsmällistä kestoa tunneissa mitattuna eikä palvelun sisällön määritelmä ole muutoinkaan ollut yksiselitteinen.

Monet partikkelit ja adverbit ovat käyttökelpoisia virkkeen alkupuolella olevan näin ollen ‑rakenteen korvaamiseen. Valinnan varaa siis on. Edelliseen virkkeeseen kävisivät ainakin sanat siis ja siten:

Tarjouspyyntöasiakirjoista ei siis/siten ole tosiasiallisesti ilmennyt tarjousten hinnoitteluperusteena käytetyn päiväilmauksen täsmällistä kestoa – –.

Seuraavassa esimerkissä näin ollen sijaitsee virkkeen kolmannen lauseen alussa:

Tämä saattaa johtua siitä, että kyseisinä ikävuosina ihmiset imevät tietoa kuin sienet ja näin ollen heillä on tuoreessa muistissa laman aiheuttamat, silloisten lainojen takaajien ongelmat.

Esimerkkivirke alkaa päälauseella, jonka johtua-verbi vaatii jälkeensä maininnan ilmiöön liittyvistä tekijöistä. Kirjoittaja perustelee johtumista ensin että-konjunktiolla alkavassa sivulauseessa: ihmisten tieto karttuu tietyssä ikävaiheessa. Sen jälkeen hän osoittaa seuraavan lauseen merkityssuhteen edelliseen lauseeseen näin ollen -kiteymällä: tiedon karttumisesta tietyssä ikävaiheessa seuraa se, että juuri tuolloin koetut asiat jäävät ihmisille hyvin mieleen. Näin ollen -rakenteen sijasta kirjoittaja olisi voinut mainiosti käyttää joten-adverbia, joka ilmaisee napakasti ja selkeästi lauseiden välisen merkityssuhteen:

Tämä saattaa johtua siitä, että kyseisinä ikävuosina ihmiset imevät tietoa kuin sienet,  joten heillä on tuoreessa muistissa laman aiheuttamat, silloisten lainojen takaajien ongelmat.

 Jos kirjoittaja olisi halunnut purkaa pitkän virkkeen, hän olisi voinut ilmaista saman asian myös kahtena eri virkkeenä:

Tämä saattaa johtua siitä, että kyseisinä ikävuosina ihmiset imevät tietoa kuin sienet. Näin / Sen vuoksi heillä on tuoreessa muistissa laman aiheuttamat, silloisten lainojen takaajien ongelmat.

Näin ollen kappaleen alussa

Toisinaan kirjoittaja aloittaa uuden kappaleen näin ollen -rakenteella. Kappale on kuitenkin aina  niin itsenäinen merkitysyksikkö, ettei rakenteen sijoittaminen sen alkuun ole hyvä valinta. Lukijahan joutuu palaamaan tekstissä kappalerajan yli, jotta näin-sanan viittaus toimisi. Uutta kappaletta aloittava näin ollen on seuraavassa esimerkissä:

Näin ollen kaikki teologian kandidaatin tutkintoon sisältyvät perusopinnot ovat jo valmiina monimuotoistetussa muodossa ja tarjolla avoimen yliopiston yleisen teologian perus- ja  aineopintojen opiskelijoille – –.

Korjauksena toimii kappalerajan muutos tai viittauksen olevan  informaation lyhyt kertaus.

Vaihtelu virkistää

Näin ollen on kiteymä, joka jää helposti kirjoittajan tyyliin silloin, kun hän tavoittelee asiantuntijan otetta tekstissä. Kirjakielessä on toki muitakin vastaavia kiteymiä, ja tällaisia rakenteita voi sopivissa kohdissa huoleti käyttää. Kirjoittajan on kuitenkin hyvä muistaa, että näin ollen aiheuttaa tekstiin helposti toistoa ja paperinmakuisuutta. Sen vuoksi kannattaa käyttää vaihtelevasti erilaisia ilmaisutapoja niissä paikoissa, joissa tarvitaan tämän rakenteen tarjoamaa kytköstä edellisen lauseen tai tekstin osaan.

Esimerkkivirkkeet on poimittu verkkoteksteistä.