Asiateksteissä välähtävät tiheään pienet sanat, jotka käytöltään muistuttavat postpositioita, esimerkiksi osalta, kannalta, kohdalla, ohella, puitteissa. Näillä sanoilla on oma luonteva käyttönsä, mutta varsin usein ne myös turhaan pidentävät ja mutkistavat tekstiä.

Osalta on monen virkakieltä kirjoittavan suosikki. Seuraavassa lyhyessä katkelmassa sitä on käytetty kolme kertaa.

Australiaa, Ranskaa, Alankomaita ja Saksan liittotasavaltaa koskevien sopimusvelvoitteiden osalta viittaamme lausuntoomme C214/46. Sen perusteella voidaan todeta, että kyseisiä maita koskevien sopimusvelvoitteiden osalta ei ole estettä hakemuksen hyväksymiselle.

Edellä mainittujen maiden lisäksi hakemuksessa mainitaan Kanada ja Iso-Britannia. Kanadan osalta tilanne on samanlainen kuin Australian tapauksessa.

Osalta ilmaisee osuutta

Sanan merkitys on väljähkö, lähinnä se viittaa jonkun tai jonkin osuuteen jossakin asiassa. Tässä merkityksessä osalta-sanaa on käytetty esimerkin ensimmäisessä virkkeessä. (Esimerkin muihin virkkeisiin palaan jäljempänä.) Siinä mainitaan hakemus, joka koskee useita maita ja jonka käsittelyyn vaikuttavat kansainväliset sopimukset. Näiden nimeltä mainittujen maiden osuus on jo selvitetty lausunnossa, johon tekstissä viitataan. Samaan tapaan käytetään osalta-sanaa myös seuraavissa esimerkeissä.

Esitämme, että lähiaikoina annettaisiin vastaus, vaikkapa seuraavan viiden vuoden osalta.

Ulkoilureitti tulee kulkemaan osaksi myös luonnonsuojelualueella ja luonnonsuojelualueeksi varatulla maalla. Metsähallitus esittää, että näiden alueiden osalta polkureitit ja virkistyspalvelut suunnitellaan metsähallituksen ja kuntien yhteistyönä.

Silloin kun ei ole syytä korostaa, että puhutaan tietyn joukon osasta, ei osalta ole luonteva.

Vienti lisääntyi eniten appelsiinimehun ja rautamalmin osalta.

Esimerkissä osalta-sanan voisi korvata siirtämällä sitä määrittävän rautamalmi-sanan vienti-sanan määritteeksi:

Eniten lisääntyi appelsiinimehun ja rautamalmin vienti.

Sanojen järjestelyä

Osalta-sanan käytölle on monenlaisia selityksiä. Alkuperäisessä vientiesimerkissä on osalta-sanaa käyttämällä saatu vienti siirretyksi lauseen alkuun puheenaiheen asemaan. Näin myös appelsiinimehu ja rautamalmi tulevat painokkaammiksi. Koska osalta-sanan oma merkitys ei ole täsmällinen ja konkreettinen, sen kanssa genetiivissä esiintyvä sana saa enemmän painoa kuin jonkin merkitykseltään painavamman pääsanan määritteenä. Tämä käy ilmi myös seuraavasta esimerkistä:

Käytiin läpi vuoden 1991 markkinointisuunnitelma ja todettiin uuden myymäläluokituksen mahdollistavan osuvamman markkinoinnin erikoistavarakaupan osalta.

Vertaa: Käytiin läpi vuoden 1991 markkinointisuunnitelma ja todettiin uuden myymäläluokituksen mahdollistavan erikoistavaroiden osuvamman markkinoinnin.

Painotuspyrkimys ei kuitenkaan tee näitä esimerkkejä luontevammiksi, koska niissä ei ole tarpeen puhua osuuksista. Osalta-sanan voikin niissä korvata genetiiviattribuutilla. Muutkin sijamuodot voivat olla käyttökelpoisia. Lisäksi sijamuotoja käyttämällä saa tekstin hieman lyhenemään, kuten seuraavissa esimerkeissä.

Joulun erikoistavaroiden osalta on mahdollisuus tehdä lisätilaus.

Vertaa: Joulun erikoistavaroista on mahdollisuus tehdä lisätilaus.

Selvitykseen on merkitty valtion avustus vuoden 1988 osalta.

Vertaa: Selvitykseen on merkitty valtion avustus vuodelta 1988.

Osalta on virkakielen merkki

Joskus osalta-sanan voi jättää pois muuttamatta tekstiä lainkaan muulla tavoin.

Suhdannelainojen osalta luottotappiokorvausten maksun nopeuttaminen on perusteltua sen vuoksi, että hidas korvauskäytäntö niiden osalta on omiaan heikentämään yhtiön normaalin lainanannon edellytyksiä.

Vertaa: Suhdannelainojen luottotappiokorvausten maksun nopeuttaminen on perusteltua sen vuoksi, että hidas korvauskäytäntö on omiaan heikentämään yhtiön normaalin lainanannon edellytyksiä.

Ilmeisesti osalta onkin tekstissä usein tyylin tunnusmerkkinä: sillä osoitetaan, että tyylilaji on asiallinen ja että kirjoittaja ja hänen tekstinsä on otettava vakavasti.

Täsmällisemmin ilman

Alun esimerkkikatkelmani toisessa virkkeessä sanonta sopimusvelvoitteiden osalta on ehkä vain toistunut, mutta kirjoittaja on myös saattanut haluta korostaa, että kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen joukosta nimenomaan sopimusvelvoitteet ovat kunnossa.

Sen (lausunnon) perusteella voidaan todeta, että kyseisiä maita koskevien sopimusvelvoitteiden osalta ei ole estettä hakemuksen hyväksymiselle.

Asia tulee kuitenkin suoremmin sanotuksi, jos se esitetään ilman abstraktia ja etäännyttävää osalta-sanaa, koska silloin voi esimerkiksi verbin avulla ilmaista, mikä vaikuttaa mihinkin.

Sen perusteella voidaan todeta, että näitä maita koskevat sopimusvelvoitteet eivät estä hakemuksen hyväksymistä.

Esimerkin kolmannessakin virkkeessä joutuu sanontaa selventämään, kun luopuu osalta-sanasta.

Kanadan osalta tilanne on samanlainen kuin Australian tapauksessa.

Vertaa: Kanadaa koskevat samanlaiset sopimukset kuin Australiaa.

Ajattelun vaihtoehto?

Usein tekstiä pitää täsmentää, kun jättää pois postposition tai sen korvikkeen, esimerkiksi osalta, kannalta, kohdalla, ohella, myötä, puitteissa. Näillä sanoilla ei ole kovin täsmällistä merkitystä, vaan ne kuvaavat vain sitä, että asiat liittyvät jollain tarkemmin ilmaisemattomalla tavalla toisiinsa.

Virkavelvollisuuksien merkitys usein unohdetaan erityisesti sijaisen kohdalla.

Esimerkkiä voisi ehkä täsmentää seuraavasti:

Usein unohdetaan, että virkavelvollisuudet koskevat myös viransijaista.

Näiden postpositiomaisten sanojen käyttö saattaa myös sotkea lauseenjäsenten välisiä suhteita. Seuraavassa esimerkissä adjektiivit ovat joutuneet määrittämään väärää pääsanaa, koska ne eivät osalta-sanan vuoksi enää sovi oikeaan paikkaansa.

Kylmäkalusteet siirrettiin yhtenäiseksi rivistöksi, josta asiakkaiden kelpaa tehdä houkuttelevat ja monipuoliset ostokset lihan, leikkeleiden, juustojen ja vihannesten osalta.

Vertaa: Kylmäkalusteet siirrettiin yhtenäiseksi rivistöksi, josta asiakkaiden ke1paa tehdä ostokset houkuttelevista ja monipuolisista liha-, leikkele-, juusto- ja vihannesvalikoimista.

Postposition korvikkeiden käyttö saattaa myös haitata kielen ymmärrettävyyttä. Niiden avulla asioita voi tiivistää liiaksi esimerkiksi ilmaisemalla tapahtumia verbien sijasta substantiiveilla.

Talouden vakiinnuttamisen ohella teollisuustuotanto on viime vuonna supistunut odotettua enemmän.

Ohella ei ilmaise muuta kuin sen, että talouden vakiinnuttaminen ja teollisuustuotannon supistuminen ovat käynnissä yhtaikaa. Toinen on kuitenkin myönteistä ja toinen kielteistä kehitystä. Tämän vastakkaisuuden saisi esiin esimerkiksi mutta-konjunktiota käyttämällä.

Taloutta on viime vuonna vakiinnutettu, mutta samaan aikaan teollisuustuotanto on supistunut odotettua enemmän.

Kirjoittajan kannattaa harkita näiden virkatyylin tunnusmerkkien käyttöä ja miettiä, voisiko virkkeen sanontaa keventää ja täsmentääkin niistä luopumalla.