Suositetaan kirjoitusasua farao (asun faarao sijasta), joka on alkukielen mukainen ja jota käytetään mm. Raamatussa. Toivotaan että myös ääntämys mukautuu tähän lyhytvokaaliseen asuun.

*

Lautakunta päätti suosittaa luontois- ja luontais-alkuisiin yhdyssanoihin sellaista työnjakoa, että luontois-alkuista yhdyssanaa käytetään aina kun sana on käsitettävä raha-alkuisen yhdyssanan vastakohdaksi (esim. luontois|etu, -suoritus, -talous), muulloin käytetään luontais-alkuista yhdyssanaa. Vanhastaan on sanottu esim. luontais|hoito, -parantola (myös luonnon|hoito, -parantola). Uudempia sanoja ovat luontaisviljely ja luontaistuote, joka on eri asia kuin luonnontuote.

*

Älykkyystestin tulosten ja koulumenestyksen eroista puhuttaessa käytetään ruotsissa sanaparia underpresterande ja överpresterande. Suomenkielisiksi vastineiksi suositetaan sanoja tason alittaja ja tason ylittäjä, joiden sijasta voidaan yhteyden salliessa käyttää sanoja alittaja ja ylittäjä.

*

Sanan infrastruktuuri vastineena esitetään tilanteen mukaan käytettäväksi sanaa perusrakenteet ja varusrakenne.

*

Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton nimen lyhenteeksi suomenkieliseen tekstiin suositetaan lyhennettä SNTL, jota jo yleisesti käytetään.

*

Sitä kirjan nimiön osaa, joka sisältää kirjan varsinaisen nimen, sanotaan kirjastoalalla yleisesti nimekkeeksi. Muilla aloilla käytetään tavallisesti johdosta nimike erilaisiin luokituksiin kuuluvista nimityksistä puhuttaessa. Tälle sanalle on johto-opillisia rinnakkaistapauksia (suhteeseen nimittää : nimike vrt. kovittaa : kovike), ja lautakunta, kuten aikoinaan jo Nykysuomen sanakirja, pitää sitä aivan mahdollisena myös kirjastotermiksi.

*

Maailman luonnon säätiön Suomen rahasto tiedusteli kielitoimiston kantaa sanaan ekomuseo. Lautakunta ei pitänyt sanaa hyvänä, koska määriteosa eko on monimerkityksinen muoti-ilmaus ja tässä yhteydessä jopa harhaanjohtava. Puumalaan perustettavalle, 1900-luvun viljelytapoja esittelevälle museolle suositettiin nimeä Liehtalan museotila.

*

Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimusosasto oli tiedustellut suomenkielistä nimitystä terveyden(huollon) taloudellista merkitystä tutkivalle tieteenalalle, josta Ruotsissa käytetään nimeä hälsoekonomi ja englannissa health economics. Lautakunta päätti suosittaa ilmausta terveystaloustiede. Useissa yhteyksissä pelkkä terveystalous on riittävä. Jos tarvitaan itse itsensä selittävää ilmausta, on syytä käyttää sanaliittoa terveydenhuollon taloustiede.

*

Grönlannissa puhuttavan eskimokielen nimitykseksi päätettiin suosittaa yleiskieleen muiden pohjoismaisten kielten tavoin nimeä grönlanti. Kielitieteellisissä yhteyksissä voidaan käyttää nimitystä Grönlannin eskimo(kieli).

*

Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosasto oli tiedustellut ilmausten energy management ja energy manager suomenkielistä vastinetta. Lautakunta suositti käännettäväksi sanat tilanteen mukaan siten, että ilmauksen energy management ensisijainen vastine olisi energiahuolto ja selvyyden vaatiessa energia-asioista huolehtiminen. Ilmauksen energy manager ensisijaiseksi vastineeksi suositettiin sanaa energiapäällikkö, jonka vaihtoehtoina voisivat olla energiajohtaja ja energian käytöstä vastaava (henkilö).