Tämä Kielikellon numero on pääosin tehty Suomen nimiarkistossa. Nimiarkisto on alansa valtakunnallinen keskusarkisto ja tutkimuslaitos, joka toimii nimistönhuoltoelimenä samalla tapaa kuin Nykysuomen laitoksen kielitoimisto yleisenä kielenhuoltoelimenä.

Nimiarkiston nimistönhuoltotyö sai virallisen luonteen 1957. Tuolloin eduskunta toivomuksessaan nimesi silloisen Sanakirjasäätiön paikannimiarkiston siksi asiantuntijaelimeksi, jolta hallinnollisten virastojen ym. laitosten tulee pyytää lausunto suomenkielisiä nimiä koskevissa asioissa. Nimistönhuolto oli kuulunut kyllä arkiston ohjelmaan ennen eduskunnan toivomustakin: se oli mainittu jo paikannimien keruun tarpeellisuutta perusteltaessa silloin kun keruutyöhön ryhdyttiin vuosisadan vaihteessa. Henkilönnimien muuttamista koskevat lausunnot lääninhallituksille antaa Suomalaisuuden Liitto. Tarpeen vaatiessa sekin kuulee asiantuntijana nimiarkistoa.

Käytännössä nimistönhuolto perustuu aitoon kansan käyttämään nimiainekseen, jonka koulutetut nimestäjät ovat muistiinpanneet itse paikalla. Nimiarkistossa on nyt n. 1 900 000 lippua paikannimiainesta pitäjittäin aakkosjärjestyksessä. Tästä aineksesta n. 2/3 sisältyy yhtenäisesti aakkostettuun yleiskokoelmaan tai -hakemistoon. Lisäksi arkisto sisältää vanhoista asiakirjalähteistä poimittua paikan- ja henkilönnimiainesta n. 237 000 lippua, arkistokuntoista etu- ja puhuttelunimiainesta n. 70 000 lippua ja muokkaamatonta ainesta n. 260 000 lippua. Vuonna 1970 käytössä olleista sukunimistä on aakkosellinen, yleisyyden mukainen ja nimenloppujen mukaan aakkostettu luettelo. Karttakokoelmissa on yli 13 000 lehteä. Arkistossa on lisäksi nimistötieteellinen kirjasto.

Maamme aktiivista nimistönhuoltoa haittaa nimiä koskevien lakien ja asetusten puutteellisuus, hajanaisuus ja vanhentuneisuus. Paikannimien keruun keskeneräisyys ja arkiston työvoiman niukkuus vaikeuttavat osaltaan nimistönhuoltoa. Se ei kuitenkaan edes lakien ja asetusten turvin voi milloinkaan olla kyllin tehokasta eikä ajantasaista pelkästään nimiarkiston tai muun laitoksen voimin, vaan siinä tarvitaan jokaisen nimiasioita harrastavan kansalaisen valppautta ja vastuuta. Nimiarkisto ottaa kiitollisena vastaan nimiä koskevia huomioita ja huomautuksia ja yrittää välittää tietoa suositettavasta käytöstä edelleen.