Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut kantaa viranomaisten käyttämien nimien laatuun. Oikeusasiamiehelle oli valitettu Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Liikenteen turvallisuusviraston käyttämistä nimistä Carea ja  Trafi. Valittajien mielestä näistä nimistä ei ilmene, mitä tehtävää viranomainen hoitaa. Kirjekuoreen lähettäjän nimen paikalle oli merkitty logo TraFi oli erehdyttänyt muutaman vastaanottajan luulemaan, että kyseessä oli mainosposti, vaikka kirjekuoressa oli ajoneuvoverolippu.

Päätöksessään oikeusasiamies toteaa, että kysymys julkisia hallintotehtäviä hoitavien tahojen nimistä on hyvän hallinnon ja kielellisten oikeuksien näkökulmasta tärkeä. Kielilain ja hallintolain vaatimukset koskevat niin perinteisiä viranomaisia kuin yksityisiä tahoja, jotka hoitavat julkisia hallintotehtäviä.

Carea ja Trafi eivät ole viranomaisen ainoita nimiä, vaan niitä käytetään virallisen nimen ohella (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi). Oikeusasiamiehen mielestä tällaisen oheisnimen käytössä ei ole moitittavaa, mutta hallinnon asiakkaille suunnatussa viestinnässään viranomaisen on aina esiinnyttävä virallisella nimellään. Oheisnimeä voi käyttää virallisen nimen lisänä, kunhan asiakkaalle on heti selvää, että kyseessä on suomalainen viranomainen. Viranomaisen virallisen nimen on lisäksi oltava kieleltään, sisällöltään ja rakenteeltaan sellainen, että sen tunnistaa viranomaisen nimeksi ja että sen osaa erottaa esimerkiksi liikeyritysten nimistä. Nimi on voitava esittää myös molemmilla kansalliskielillä. Oheisnimien muodostamista sen sijaan ei säädellä.

Nykyisin myös monet yksityiset toimijat hoitavat julkisia hallintotehtäviä. Oikeusasiamies huomauttaa, että hallintolakia sovelletaan myös tällaisiin yksityisiin tahoihin. Näin ollen hallintolain vaatimus hyvästä kielenkäytöstä koskee viranomaisen tavoin myös yksityistä julkisen hallintotehtävän hoitajaa.

Oikeusasiamies katsoo, että Liikenteen turvallisuusvirasto on menetellyt virheellisesti, koska se on mm. kirjekuorissa käyttänyt vain oheisnimeään Trafi (tai logoa TraFi) eikä tekstistä ole selvästi käynyt ilmi, että kyseessä on viranomainen. Sen sijaan Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän menettelyssä ei ole huomautettavaa.

Oikeusasiamies ei voi arvioida kaikkien yksittäistä julkista hallintotehtävää hoitavien tahojen nimiä. Siksi hän esittää yhdenmukaisen käytännön ja säännöstön luomista. Yksittäiset viranomaiset voisivat jo nykyisinkin käyttää enemmän hyväkseen kielenhuollosta lakisääteisenä asiantuntijaorganisaationa huolehtivan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen asiantuntemusta erilaisia nimikysymyksiä pohtiessaan. Lisäksi oikeusasiamies esittää arvioitavaksi, tulisiko viranomaisten nimien, myös lyhenteiden ja oheisnimien, laadinnan kriteereistä ja menettelytavoista säätää erikseen.

Tiivistelmä oikeusasiamiehen päätöksestä, joka on luettavissa osoitteessa http://www.oikeusasiamies.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Päätöksessä on viitattu seuraaviin Kielikellon artikkeleihin:

Ulla Tiililä: Hallintolaki koskee myös virastojen nimiä. Kielikello 1/2010.

Sirkka Paikkala: Fimeasta Stroke Unitiin – julkisten palvelujen nimet Kielikello 3/2010.

Suomen ja ruotsin kielen lautakuntien kannanotto: Julkishallinnon erisnimet ja niiden suunnittelu Kielikello 4/2009.