Kysymys: Kirjoitetaanko -itse-loppuiset sanat (kuten meritse, maitse) isolla vai pienellä alkukirjaimella, jos ne on muodostettu erisnimestä?

Vastaus: Maitse-, meritse-tyyppistä muotoa sanotaan prolatiiviksi. Kielentutkijat ovat keskustelleet siitä, voiko tätä muotoa pitää suomen kielen sijamuotona vai ei. Iso suomen kielioppi katsoo, että -itse-muodot ovat johdoksia, sanaluokaltaan adverbeja, eivät taivutusta, siis sijamuotoja (ks. scripta.kotus.fi/visk; § 385). Ne ilmaisevat toiminnan väylää tai reittiä, usein myös välinettä, keinoa tai tapaa, esim. maitse, vesitse, kiertoteitse, postitse, puhelimitse, sähköpostitse. Sama -itse-aines sisältyy myös sellaisiin (usein postpositiona esiintyviin) sanoihin  kuin alitse, ylitse, editse, lävitse jne.

-itse-johdin on jossain määrin produktiivinen, eli sen avulla luodaan  tarpeen mukaan uusia muodosteita, esim. internetitse, kännyköitse, videoitse; puhua runoitse.

Myös erisnimiin voi liittää -itse-lopun: Tampereitse, Kuopioitse. Tällaiset erisnimistä muodostetut prolatiivit ovat harvinaisia ja ehkä usein leikillisesti käytettyjä, mutta silti rakenteeltaan mahdollisia ja ymmärrettäviä.

Kun erisnimestä muodostetaan adjektiivi tai ominaisuudennimi johtimen avulla, esim. kuopiolainen, tamperelaisuus, sana kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.  Muodot Tampereitse, Kuopioitse eivät kuitenkaan ole adjektiiveja tai adjektiiviin perustuvia, vaan niiden merkitys on konkreettinen ’Tampereen, Kuopion kautta’. Tällaiset nimet säilyttävät selvän erisnimen luonteensa -itse-muodoissakin, joten iso alkukirjain on ensisijainen kirjoitustapa.

Hieman toisentyyppisiä ovat seuraavat:

Halusin avata vihdoin keskustelumme Twitteritse.
Olemme paikan päällä twitteritse niin Helsingissä kuin Kuopiossakin.
Kiitän myös niistä tuhansista paperitse, sähköpostitse, tekstiviestitse ja Facebookitse tulleista onnitteluviesteistä, joihin en ole ehtinyt vastata.
Kuulumisiani voi seurata nykyään myös facebookitse.
Minut saa parhaiten kiinni Wilmoitse tai sähköpostitse.
Otattehan opettajaan yhteyttä wilmoitse!

Sanat Facebook, Twitter ja Wilma (koulun ja kodin yhteydenpitoon tarkoitettu internetissä toimiva järjestelmä) kirjoitetaan mm. internetin keskusteluissa useimmiten isolla alkukirjaimella, eli ne hahmotetaan yleensä erisnimiksi. Niistä tehdyissä -itse-muodoissa taas näyttää käytettävän sekä isoa että pientä alkukirjainta. Erona Tampereitse-tyyppisiin muotoihin on se, että muoto Twitteritse ~ twitteritse ilmaisee välinettä tai keinoa, Tampereitse taas ilmaisee paikan, jonka kautta kuljetaan. Välineen ja keinon merkityspiirre jossain määrin etäännyttää ilmausta erisnimestä. Näissä tapauksissa molempia kirjoitustapoja –  esim. Twitteritse tai twitteritse – voidaan pitää hyväksyttävinä.

Prolatiivimuodot osoittavat, miten johtamisen ja taivuttamisen raja on joskus tulkinnanvarainen.