Yhteiskunnan rakennemuutokset, politiikan ja talouden liikkeet sekä muut uudistukset tuottavat usein myös uusia sanoja. Niiden merkitys ei aina ole kovinkaan helposti pääteltävissä, ja joskus esimerkiksi vain organisaation sisäisiksi tarkoitetut  lyhenteet saattavat päätyä julkiseen käyttöön. Seuraavat sanat liittyvät mm. hallitusohjelmaan ja muihin hallituksen hankkeisiin, koulutukseen ja talouteen. Tiedätkö, mitä ne tarkoittavat?

 1. KEHU-hanke
 2. sote-portaat
 3. ilmiöopetus
 4. bulevardisointi
 5. siltarahoitus
 6. osaamispiste
 7. matkustajatuonti
 8. tuottavuusloikka

Vastaukset

 1. KEHU-hanke on lyhenne sanoista keskushallinnon uudistushanke. Hankkeessa valtion ylimmät virat tulevat valtioneuvoston yhteisiksi ja työtapoja sekä hallinnollisia rakenteita muutetaan. Tavoitteena on parantaa hallituksen ja muun valtionhallinnon päätöksenteko- ja toimintakykyä.
 2. Sote-portaat on kolmivaiheinen malli sote-uudistuksen toteuttamisesta askel askeleelta. Mallin mukaan ensin siirretään julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantovastuu maakunnille. Sitten keskitetään myös palveluiden rahoitus näihin maakuntiin. Viimeiseksi laaditaan yksityisille ja julkisille palveluntarjoajille yhteiset kriteerit palveluntuottajaksi pääsemisestä.
 3. Ilmiöopetus on perinteisiä oppiainerajoja ylittävä opetustapa, jossa oppilaat etsivät itse tietoa opetettavasta aiheesta. Siinä opetuksen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt. Esimerkiksi ilmastonmuutosta voidaan tarkastella eri näkökulmista.
 4. Bulevardisoinniksi kutsutaan suurten, kaupunkien keskustaan johtavien moottoritiemäisten liikenneväylien muuttamista leveiksi, asutuksen ja liiketilojen ympäröimiksi puistokaduiksi.
 5. Siltarahoitus on mainittu usein Kreikan talouskriisiä koskevissa uutisissa. Sillä tarkoitetaan lyhytaikaista lainaa, jonka tarkoitus on lisätä maksuvalmiutta. Siltarahoituksen avulla Kreikka on pystynyt maksamaan erääntyviä lainojaan sekä välttämättömiä menojaan.
 6. Osaamispiste on ammatillisessa perustutkinnossa osaamisen laajuutta ilmaiseva yksikkö. Osaamispisteet korvaavat aiemmin käytössä olleet opintoviikot.
 7. Matkustajatuonnista on kyse silloin, kun yksityishenkilö tuo alkoholia ulkomailta, esimerkiksi Virosta Suomeen.
 8. Tuottavuusloikalla (tai tuottavuushypyllä) tarkoitetaan julkisten palvelujen ja yksityisen sektorin tuottavuuden tuntuvaa lisäämistä. Tuottavuusloikka yritetään saavuttaa esimerkiksi digitalisaation avulla sekä vähentämällä byrokratiaa ja pidentämällä työaikaa.

Kirjoittajat ovat työskennelleet Kotimaisten kielten keskuksessa korkeakouluharjoittelijoina vuonna 2015.