P

p 1) penni(ä); 2) piko- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin –12); 3) pondi(a)
p. 1) päivä; 2) puhelin; 3) painos; 4) piste(ttä); 5) polku
P 1) peta- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 15); 2) puhelin
PA 1) pitkät aallot; 2) polyamidi
pa. pinta-ala
Pa pascal(ia)
PAH polysyklinen aromaattinen hiilivety; haitallisia yhdisteitä, joita muodostuu orgaanisen aineen epätäydellisessä palamisessa
pak (myös pkt) paketti(a)
pakk pakkaus(ta)
par. paremmin
past. pastori
pat. patentti
patl. pataljoona
PAV 1) päihdyttävien aineiden väärinkäyttö; 2) perusaineenvaihdunta
PAY Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö
pc parsek(ia) (tähtien etäisyyden yksikkö)
PC 1) (myös pc) engl. personal computer, mikrotietokone; 2) engl. political correctness, ”poliittisesti korrekti, poliittinen korrektius”, yltiöasiallisuus
PCB polyklooribifenyyli, eräs ympäristömyrkky
PDA engl. personal digital assistant, taskutietokone, taskumikro, kämmenmikro
PDF engl. Portable Document Format, eräs tiedostomuoto
PDT PDT-rokotus, kolmoisrokotus hinkuyskää (pertussis), kurkkumätää (difteria) ja jäykkäkouristusta (tetanus) vastaan
pe (myös perj.) perjantai(na)
PE 1) Pääesikunta; 2) Pohjoismaiden ennätys
per. perustettu, perustanut
perj. (myös pe) perjantai(na)
perusk.op. (myös PkO) peruskoulunopettaja
PET 1) polyeteenitereftalaatti, eräs muovi; 2) positroniemissiotomografia, eräs lääketieteellinen kuvantamismenetelmä
ph. puolihoito
pH lat. pondus hydrogenii, happamuusaste
Ph.D. engl. Doctor of Philosophy, tohtorin tutkintonimike Yhdysvalloissa
PIN engl. personal identification number, henkilökohtainen tunnistusnumero, PIN-koodi, käyttäjän kooditunnus
pion. pioneeri
pit. pitäjä
pj. (myös puh.joht.) puheenjohtaja
pjsto puheenjohtajisto
pk. postikonttori
PkO (myös perusk.op.) peruskoulunopettaja
PK 1) PK-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset; 2) PK-seutu, pääkaupunkiseutu
PKT pieni ja keskisuuri teollisuus
pkt (myös pak) paketti(a)
pl pullo(a)
pl. palkkausluokka
PL postilokero
PLM puolustusministeriö
PLO engl. Palestine Liberation Organization, Palestiinan vapautusjärjestö
PM 1) Pohjoismaiden mestaruus, Pohjoismaiden mestari; 2) lat. promemoria, muistio
pm. piirin mestaruus, piirin mestari
p.m. 1) lat. post meridiem, puolenpäivän jälkeen; 2) ransk. pour mémoire, muistutukseksi (käyntikortissa)
pmm palstamillimetri(ä)
PMS engl. premenstrual (tension) syndrome, kuukautisia edeltävä oireyhtymä
PN Pohjoismaiden neuvosto
pnk peninkulma(a)
pnä päivänä
po. 1) pitää olla; 2) puheena oleva
pohj. pohjoinen
pp. lat. per procuram, valtuutettuna
ppm partikkelia miljoonassa
PR engl. public relations, suhdetoiminta
PRH Patentti- ja rekisterihallitus
prik. prikaati
prk purkki(a)
prof. professori
prok. prokuristi
prov. proviisori
ps pussi(a)
PS 1) lat. post scriptum, jälkikirjoitus; 2) Perussuomalaiset (puolueen nimi)
PsK (myös psykol. kand.) psykologian kandidaatti
PsL (myös psykol. lis.) psykologian lisensiaatti
PsM (myös psykol. maist.) psykologian maisteri
PSP (ent.) Postipankki
PsT (myös psykol. toht.) psykologian tohtori
psta puolesta
psto patteristo
psykol. kand. (myös PsK) psykologian kandidaatti
psykol. lis. (myös PsL) psykologian lisensiaatti
psykol. maist. (myös PsM) psykologian maisteri
psykol. toht. (myös PsT) psykologian tohtori
PT Palvelutyönantajat
ptk. pöytäkirja
PTO (myös puutarhaop.) puutarhaopettaja
ptri patteri
PTS pitkän tähtäimen suunnitelma
PTT Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos
puh. (myös p.) puhelin
puh.joht. (myös pj.) puheenjohtaja
pursim. pursimies
puutarhaop. (myös PTO) puutarhaopettaja
pv päivä(ä)
pv. pienviljelijä
PVC polyvinyylikloridi, eräs muovi
pvm. 1) päivämäärä; 2) paikallisverkkomaksu
PvTK Puolustusvoimien tutkimuskeskus
pääll. päällikkö, päällystö

R

r 1) (myös rsi); riisi(ä) 2) lat. radius, säde
r. (myös ruots.) ruotsalainen, Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen; 2) ryhmä
R röntgen(iä)
® engl. registrated trade mark, rekisteröity tavaramerkki
rad radiaani(a)
rak. rakentanut, rakennettu
rak.mest. rakennusmestari
RAM engl. random access memory, (atk) käyttömuisti, työmuisti
Rata Rahoitustarkastus
RAY Raha-automaattiyhdistys
reht. rehtori
rek. rekisteri, rekisteröity
rek.nro rekisterinumero
rek.tn (myös rt) rekisteritonni(a)
REM engl. rapid eye movement, unen vaihe, jossa silmissä esiintyy nopeita liikkeitä, vilkeuni
Rem. Remonttiryhmä (puolueen nimi)
rem. remonttiryhmäläinen
res. reservi-, reservin, reservissä
rkl ruokalusikallinen, ruokalusikallista
rkm. rakennusmestari
RKP Ruotsalainen Kansanpuolue
RKT ratkaisukeskeinen lyhytterapia
RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
RL rikoslaki
rl rulla(a)
RNA ribonukleiinihappo
RN:o rekisterinumero (jakoasetuksessa)
RO (aik.) raastuvanoikeus (nyk. käräjäoikeus, KO)
ROM engl. read-only-memory, (atk) ohjelmamuisti, lukumuisti
rov. rovasti
ro-ro engl. roll on, roll off, omilla pyörillään liikkuvien alustojen, perävaunujen ja ajoneuvojen laivakuljetustekniikka
rp. rekisteröity puolue
rpl rupla(a)
rs rasia(a)
r/s engl. revolutions per second, kierrosta sekunnissa
rsi (myös r) riisi(ä)
R.S.V.P. ransk. répondez (réponse) s'il vous plaît, olkaa hyvä ja vastatkaa
rt (myös rek.tn) rekisteritonni(a)
rtg. röntgen
RU Venäjän maatunnus mm. televiestinnässä, vrt. RUS
RUK Reserviupseerikoulu
ruots. (myös r) Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen, ruotsalainen
RUS Venäjän maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt. RU
rva rouva
RVL Rajavartiolaitos
RVLE rajavartiolaitoksen esikunta
ry 1) (myös ry.) rekisteröity yhdistys; 2) rehuyksikkö( ä)
rykm. rykmentti

S

s sekunti(a)
s. 1) sivu(t), sivu(i)lla; 2) syntynyt, syntyään
š šillinki(ä)
S 1) siemens(iä); 2) engl. small, pieni (vaatteiden kokona); 3) rikin kemiallinen merkki
s:a sama
SA 1) Suomen Akatemia; 2) Suomen armeija
sacr. min. kand. lat. sacri ministerii kandidaatti, pyhän pappisviran kandidaatti
SAFA Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund
sairaanh.op. (myös SHO) sairaanhoidonopettaja
sair.hoit. sairaanhoitaja
SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
Salt engl. Strategic Arms Limitation Talks, strategisten aseiden rajoittamisneuvottelut
sava sava-maksu, sairausvakuutusmaksu
sd. (myös sos.dem.) sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
s. d. lat. sine dato, ilman päiväystä
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
SE 1) Suomen ennätys; 2) Ruotsin maatunnus mm. televiestinnässä, vrt. SWE
SEA Suomen elokuva-arkisto
SEK Ruotsin kruunua (valuutan tunnuksena)
SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO
SETA Seksuaalinen tasavertaisuus SETA
SEV ven. Sovet Ekonomit šeskoi Vzaimopomoštši, Keskinäisen taloudellisen avunannon neuvosto
Sfr Sveitsin frangi(a)
SFS Suomen Standardisoimisliitto – Finlands Standardiseringsförbund
sh. 1) suositushinta (aik. ovh.); 2) engl. shilling, šillinki(ä)
SH 1) sosiaalihuoltaja; 2) sairaanhoitaja
SHH Svenska handelshögskolan
SHO (myös sairaanh.op.) sairaanhoidonopettaja
S.H.T. lat. salvo honoris titulo, kirjeen alkumerkintänä: Arvoisa kansalainen
SI ransk. Système International d'Unités, kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä
SibA Sibelius-Akatemia
sid. sidottu(na)
siht. sihteeri
sit. sitoutumaton (poliittisesti)
Sitra Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
SK 1) Suomen Kuvalehti; 2) Satakunnan Kansa
SKDL (ent.) Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
SKL 1) Suomen Kristillinen Liitto; 2) Suomen kuntaliitto
SKP Suomen Kommunistinen Puolue
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
sl. syyslukukausi
SLL Suomen luonnonsuojeluliitto
SLS Svenska Litteratursällskapet i Finland
SLU Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Smk Suomen markkaa
SM 1) Suomen mestaruus, Suomen mestari; 2) sisäasiainministeriö; 3) sadomasokismi
SMP Suomen Maaseudun Puolue
SMS engl. short message service, (matkapuhelimen) tekstiviesti
snro sarjanumero
SNS (ent.) Suomi-Neuvostoliitto-Seura
snt sentti(ä)
SNT (ent.) sosialistinen neuvostotasavalta
SNTL (ent.) Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto
so. se on
sos. 1) sosialisti, sosialistinen; 2) sosiaalinen
SOS engl. save our souls, ’pelastakaa sielumme’, kansainvälinen hätämerkki
sos.dem. (myös sd.) sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
sot. sotilas, sotilasalalla, sotilaallinen
sotat. toht. (myös ST) sotatieteiden tohtori
sotu sosiaaliturva
sp. 1) säästöpankki; 2) sulamispiste
SP Suomen Pankki
SPR Suomen Punainen Risti
sr steradiaani(a)
sr. lat. senior
srk. seurakunta
srnro säätiön rekisterinumero
SSKH Svenska social- och kommunalhögskolan
SSSR ven. Sojuz sovetskih sotsialistit eskih respublik, Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto, (ent.) Neuvostoliitto
ST (myös sotat. toht.) sotatieteiden tohtori
st. lat. sanctus, engl. Saint, pyhä
Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Start engl. Strategic Arms Reduction Treaty, strategisten aseiden vähentämissopimus
std standartti(a)
STK (ent.) Suomen Työnantajain Keskusliitto
STL Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto
stm. sotamies
STM sosiaali- ja terveysministeriö
STS ent. Suomen Teknillinen Seura
** STS:n (ent. Suomen Teknillinen Seura) työtä on vuodesta 1993 jatkanut Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
STT Suomen Tietotoimisto
STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (ent. Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto)
STUK Säteilyturvakeskus
su (myös sunn.) sunnuntai(na)
SUL Suomen Urheiluliitto
Sulasol Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto
sunn. (myös su) sunnuntai(na)
SuPer Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
SUPO (myös Supo) suojelupoliisi
Sv sievert(iä)
sv. samana vuonna
s.v. lat. sub voce, sanan kohdalla (hakuteosviittaus)
Swapo engl. South West Afrikan People’s Organization, Namibian vapautusjärjestö
SWE Ruotsin maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt. SE
svh. suositettu vähittäishinta
SVL sairausvakuutuslaki
SVUL (ent.) Suomen Valtakunnan Urheiluliitto
SYKE Suomen ympäristökeskus
SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto
synt. (myös s.) syntynyt, syntyään

T

t 1) tunti(a); 2) tonni(a) (SI-järjestelmässä); 3) tavu (engl. bit, lyh. B); 4) tie
T 1) tesla(a); 2) tera- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 12)
T/A tutkimusalus
TAE tavanomaisten aseiden vähentäminen
TaEL taiteilijoiden ja erää iden erityisryhmiin kuuluvien työ ntekijö iden eläkelaki
TaiK Taideteollinen korkeakoulu
tait. kand. (myös TaK) taiteen kandidaatti
tait. maist. (myös TaM) taiteen maisteri
tait. toht. (myös TaT) taiteen tohtori
TaK (myös tait. kand.) taiteen kandidaatti
TALK tarkastuslautakunta
tal.hoit. taloudenhoitaja
taloust. kand. (myös TTK) taloustieteiden kandidaatti
taloust. lis. (myös TTL) taloustieteiden lisensiaatti
taloust. maist. (myös TTM) taloustieteiden maisteri
taloust. toht. (myös TTT) taloustieteiden tohtori
TaM (myös tait. maist.) taiteen maisteri
Tane tasa-arvoasiain neuvottelukunta
tanssit. kand. tanssitaiteen kandidaatti
tanssit. lis. tanssitaiteen lisensiaatti
tanssit. maist. tanssitaiteen maisteri
tanssit. toht. tanssitaiteen tohtori
TAO tietokoneavusteinen opetus, oppiminen
TAPRI engl. Tampere Peace Research Institute, Tampereen rauhantutkimuslaitos (ent. Rauhanja konfliktintutkimuslaitos)
tark. 1) tarkastanut, tarkastettu; 2) tarkastaja
Tasku Taloudellinen suunnittelukeskus
Tass ven. Telegrafnoje Agentstvo Sovetskogo Sojuza, entisen Neuvostoliiton uutistoimisto (nyk. Itar-Tass)
TaT (myös tait. toht.) taiteen tohtori
TaY Tampereen yliopisto
TaYS Tampereen yliopistollinen sairaala
tb. tuberkuloosi
TE TE-keskus, työvoima- ja elinkeinokeskus
TeaK Teatterikorkeakoulu
teatt. kand. (myös TeK) teatteritaiteen kandidaatti
teatt. lis. (myös TeL) teatteritaiteen lisensiaatti
teatt. maist. (myös TeM) teatteritaiteen maisteri
teatt. toht. (myös TeT) teatteritaiteen tohtori
Tehy terveyden ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö
TeK (myös teatt. kand.) teatteritaiteen kandidaatti
Tekes Teknologian kehittämiskeskus
tekn. teknikko
tekn. lis. (TkL) tekniikan lisensiaatti
tekn. toht. (myös TkT) tekniikan tohtori
TeL teatteritaiteen lisensiaatti
TEL työntekijäin eläkelaki
TeM (myös teatt. maist.) teatteritaiteen maisteri
TEO Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
teol. kand. (myös TK) teologian kandidaatti
teoll. teollisuus, teollisuudessa, teollinen
teol. lis. (myös TL) teologian lisensiaatti
teol. maist. (myös TM) teologian maisteri
teol. toht. (myös TT) teologian tohtori
Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
terveydenh. kand. (myös THK) terveydenhuollon kandidaatti
terveydenh. lis. (myos THL) terveydenhuollon lisensiaatti
terveydenh. toht. (myös THT) terveydenhuollon tohtori
terveystiet. kand. (myös TtK) terveystieteiden kandidaatti
terveystiet. lis. (myös TtL) terveystieteiden lisensiaatti