kWh kilowattitunti(a)
KVL 1) Kunnallisvirkamiesliitto; 2) keskusverolautakunta; 3) Kuluttajavalituslautakunta
KVT kaupungin vuokratalo
KVTEL kunnallisten viranhaltijain eläkelaki
KY Kuopion yliopisto
ky kansainvälinen yksikkö, kansainvälistä yksikköä
ky. (myös ky) 1) kommandiittiyhtiö; 2) kuntayhtymä
KYS Kuopion yliopistollinen sairaala
käsit.op. (myös KtyO) käsityönopettaja
K18 kielletty alle 18-vuotiailta

L

l 1) litra(a); 2) lat. laudatur, arvosanana: kiitetään
L 1) laki; 2) engl. large, suuri (vaatteiden kokona)
l. lääni
la (myös lauant.) lauantai(na)
LA 1) lyhyet aallot; 2) laskoarvo
lainopin kand. (myös LOK) lainopin kandidaatti
LaK (myös lakit. kand.) lakitieteen kandidaatti
lakit. lis. (myös LaL) lakitieteen lisensiaatti
lakit. toht. (myös LaT) lakitieteen tohtori
LaL (myös lakit. lis.) lakitieteen lisensiaatti
lastent.op. (myös LTO) lastentarhanopettaja
LaT (myös lakit. toht.) lakitieteen tohtori
lauant. (myös la) lauantai(na)
leht. lehtori
LEL lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki
LH lääninhallitus
liikuntak. kand. (myös LiK) liikuntakasvatuksen kandidaatti
liikuntat. kand. (myös LitK) liikuntatieteiden kandidaatti
liikuntat. lis. (myös LitL) liikuntatieteiden lisensiaatti
liikuntat. maist. (myös LitM) liikuntatieteiden maisteri
liikuntat. toht. (myös LitT) liikuntatieteiden tohtori
LiK (myös liikuntak. kand.) liikuntakasvatuksen kandidaatti
lis. 1) lisensiaatti; 2) lisätty, lisäys, lisää
LitK (myös liikuntat. kand.) liikuntatieteiden kandidaatti
LitL (myös liikuntat. lis.) liikuntatieteiden lisensiaatti
LitM (myös liikuntat. maist.) liikuntatieteiden maisteri
LitT (myös liikuntat. toht.) liikuntatieteiden tohtori
lk. luokka
LK (myös lääket. kand.) lääketieteen kandidaatti
LKH ent. lääkintöhallitus
lkm. lukumäärä
LKK Lapin korkeakoulu
LKT (myös lääket. ja kir. toht.) lääketieteen ja kirurgian tohtori
lkv. lukuvuosi
LKV laillistettu kiinteistönvälittäjä
LL 1) (myös lääket. lis.) lääketieteen lisensiaatti; 2) Lääkelaitos
lm luumen(ia)
lm. loppuunmyyty
LO 1) lääninoikeus; 2) ruots. Landsorganisationen i Sverige, Ruotsin keskusammattijärjestö
LOK (myös lainopin kand.) lainopin kandidaatti
LP 1) liikkuva poliisi; 2) engl. long playing, äänilevy, jonka nopeus on 33 1/3 kierrosta minuutissa
LSD lysergihapon dietyyliamidi, eräs mm. aistiharhoja aiheuttava huumaava aine
LT 1) (myös lääket. toht.) lääketieteen tohtori; 2) Liikenneturva
ltd. engl. limited, yhtiön nimessä: rajoitettu vastuuvelvollisuus
ltk laatikko(a)
LTK ent. Liiketyönantajain Keskusliitto, nykyisin Palvelutyönantajat (PT)
ltk. lautakunta
LTKK Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
LTO (myös lastent.op.) lastentarhanopettaja
LTS lyhyen tähtäimen suunnitelma
LTT Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos
LuK (myös luonnont. kand.) luonnontieteiden kandidaatti
luki lukihäiriö, luku- ja kirjoitustaidon häiriö
LUMA luonnontiede ja matematiikka
luonnont. kand. (myös LuK) luonnontieteiden kandidaatti
lut. luterilainen
LUTU luopumistuki
luutn. luutnantti
LVI lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka
LVM liikenne- ja viestintäministeriö
lvv. liikevaihtovero, nykyisin arvonlisävero (alv.)
lx luksi(a)
ly lämpöyksikkö(ä)
LY 1) (myös ly.) LY-tunnus, liike- ja yhteisötunnus; 2) Lapin yliopisto
lyh. lyhenne, lyhennettynä
LYHKI (myös lyhki) lyhytkirurgia
läh. 1) lähettäjä; 2) lähemmin
länt. läntinen
lääk. 1) lääkäri; 2) lääkintä-, lääketieteessä
lääket. ja kir. toht. (myös LKT) lääketieteen ja kirurgian tohtori
lääket. kand. (myös LK) lääketieteen kandidaatti
lääket. lis. (myös LL) lääketieteen lisensiaatti
lääket. toht. (myös LT) lääketieteen tohtori

M

m 1) metri(ä); 2) milli- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin –3); 3) lat. magna cum laude approbatur, arvosanana: kiitoksin hyväksytään
M 1) mega- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 6); 2) Machin luku, Machin yksikkö, mach(ia); 3) engl. medium, keskikokoinen (vaatteiden kokona); 4) metro
neliömetri(ä)
kuutiometri(ä)
M. ransk. monsieur, herra
ma (myös maan.) maanantai(na)
mA milliampeeri(a)
ma. määräaikainen
M.A. engl. Master of Arts, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
maan. (myös ma) maanantai(na)
maas. Suomen Maaseudun Puolueen jäsen
maat. ja metsät. kand. (myös MMK) maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
maat. ja metsät. lis. (myös MML) maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
maat. ja metsät. maist. (myös MMM) maatalous- ja metsätieteiden maisteri
maat. ja metsät. toht. (myös MMT) maatalous- ja metsätieteiden tohtori
maist. maisteri
maj. majuri
maks. 1) maksimi, korkeintaan, enintään; 2) maksettu
MAI engl. Multilateral Agreement on Investment, (OECD:n) monenkeskinen investointisopimus
mamu (myös MAMU) mamu-opetus, maahanmuuttajien opetus
matr. matruusi
Mb engl. megabit, megabitti(ä)
MB engl. megabyte, megatavu(a)
M.B.A. (myös MBA) engl. Master of Business Administration, kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto
MBD engl. minimal brain dysfunction, vähäinen aivotoiminnan häiriö, tarkkaavuushäiriö neurologisena oireyhtymänä
MBO engl. management buy-out, (yrityksen tai sen osan) myyminen toimivalle johdolle
MC maailmancup
ME maailmanennätys
MEK 1) Matkailun edistämiskeskus; 2) Merimieseläkekassa
MEL merimieseläkelaki
Mela Maatalousyrittäjien eläkelaitos
MEP (ark."meppi") engl. Member of European Parliament, Euroopan parlamentin jäsen
MerivE Merivoimien esikunta
merkon. merkonomi
Metla Metsäntutkimuslaitos
metsänhoit. metsänhoitaja
MEUR (paremmin: milj. euroa ) miljoona euroa
mg milligramma(a)
MH 1) metsänhoitaja; 2) Metsähallitus
mhy. metsänhoitoyhdistys
MHz megahertsi(ä)
MI maanmittausinsinööri
miel. mieluummin, mieluiten
MIKE Mittatekniikan keskus
milj. miljoona(a)
min minuutti(a)
min. 1) minimi, vähintään; 2) ministeri
Miss engl. mistress, neiti
MJ megajoule(a)
mk markka(a)
MK magneettikuvaus
MKH Merenkulkuhallitus
MKL Merenkulkulaitos
ml millilitra(a)
ml. 1) mukaan luettu(i)na; 2) moottorilaiva
mlk. maalaiskunta
Mlle ransk. mademoiselle, neiti
MM maailmanmestaruus, maailmanmestari
mm millimetri(ä)
mm. muun muassa, muiden muassa
Mme ransk. madame, rouva
mmHg elohopeamillimetri(ä)
Mmk (tavallisemmin milj. mk) miljoona(a) markkaa
MMK (myös maat. ja metsät. kand.) maatalousja metsätieteiden kandidaatti
MML 1) (myös maat. ja metsät. lis.) maatalousja metsätieteiden lisensiaatti; 2) Maanmittauslaitos
MMM 1) (myös maat. ja metsät. maist.) maatalous- ja metsätieteiden maisteri; 2) maa- ja metsätalousministeriö
MMT (myös maat. ja metsät. toht.) maatalousja metsätieteiden tohtori
MO 1) (myös mus.op.) musiikinopettaja; 2) maaoikeus
mol mooli(a)
mom. momentti
mot. mikä oli todistettava
mp. 1) mainitussa paikassa; 2) moottoripyörä
mpk meripeninkulmaa
MPa megapascal(ia)
mpk meripeninkulma(a)
MpKK Maanpuolustuskorkeakoulu
MpO Maanpuolustusopisto
mpy. meren pinnan yläpuolella
Mr engl. mister, herra
mrd. miljardi(a)
Mrs engl. mistress, rouva
Ms käytetään englannissa naisesta tittelien Mrs ja Miss sijasta, kun ei haluta korostaa siviilisäätyä
ms millisekunti(a)
MS multippeliskleroosi, MS-tauti = pesäkekovettumatauti
m/s (myös M/S) engl. motor ship, moottorilaiva (ml.)
M.Sc. engl. Master of Science, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
msrk. maaseurakunta
MT markkinatuomioistuin
mt. mainittu teos
MTI metsätalousinsinööri
MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTL Merentutkimuslaitos
mts. mainitun teoksen sivulla
MTT Maatalouden tutkimuskeskus
MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuskeskus
MTV 1) Mainos-TV (nyk. MTV Oy) 2) Music Television
MuK (myös mus. kand.) musiikin kandidaatti
MuL (myös mus. lis.) musiikin lisensiaatti
MuM (myös mus. maist.) musiikin maisteri
mus. kand. (myös MuK) musiikin kandidaatti
mus. lis. (myös MuL) musiikin lisensiaatti
mus. maist. (myös MuM) musiikin maisteri
mus.op. (myös MO) musiikinopettaja
mus. toht. (myös MuT) musiikin tohtori
MuT (myös mus. toht.) musiikin tohtori
mutu (leikillisesti) ”musta tuntuu”
mV millivoltti(a)
MV 1) megavoltti(a); 2) Museovirasto
mW milliwatti(a)
MW megawatti(a)
mv. 1) maanviljelijä; 2) mustavalkoinen
MWh megawattitunti(a)
mvs. maanviljelysseura
MYEL maatalousyrittäjien eläkelaki
myöh. myöhempi, myöhemmin
µ (myy) mikro-

N

n nano- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin –9)
n. 1) noin; 2) netto
N 1) newton(ia); 2) typen kemiallinen merkki
Nafta (myös NAFTA) engl. North American Free Trade Agreement, Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon vapaakauppasopimus
Nasa (myös NASA) engl. National Aeronautics and Space Administration, Yhdysvaltain ilmailuja avaruushallitus
Nato (myös NATO) engl. North Atlantic Treaty Organization, Pohjois-Atlantin puolustusliitto
N.B. lat. nota bene, huomaa
neuv. neuvosto
NHL engl. National Hockey League, Pohjois- Amerikassa ja Kanadassa toimiva jääkiekon ammattiliiga
nid. nidottu(na)
nim. 1) nimittäin; 2) nimitetty
nimim. nimimerkki
nk. niin kutsuttu
NKP (ent.) Neuvostoliiton kommunistinen puolue
NKT nettokansantuote
NL (ent.) Neuvostoliitto
NLP engl. Neuro-linguistic Programming, eräs mm. koulutuksessa ja terapiassa hyödynnettävä ihmismielen toimintamallien merkitystä korostava metodi
nm nanometri(ä)
Nm newtonmetri(ä)
NMKY Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys
NMT engl. Nordic Mobile Telephone, ruots. nordisk mobil telefon, yhteispohjoismainen matkapuhelinjärjestelmä
N.N. lat. nomen nescio, nimi jota ei tiedetä tai jota ei haluta käyttää
NNKY Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys
n:o (myös nro) numero
nro (myös n:o) numero
nrt nettorekisteritonni(a)
ns nanosekunti(a)
ns. 1) niin sanottu; 2) nuorisoseura
NSA engl. National Security Agency, Kansallinen turvallisuuspalvelu, Yhdysvaltain puolustusvoimien tiedustelulaitos
NTB norj. Norsk Telegrambyrå, norjalainen uutistoimisto
nti neiti
NVL Nuoren Voiman Liitto
nyk. nykyinen, nykyään

O

oa. osa-aikainen
OAJ Opetusalan ammattijärjestö
OAS 1) engl. Organization of American States, Amerikan valtioiden järjestö; 2) osallistumis- ja arviointisuunnitelma
OAU engl. Organization of African Unity, Afrikan yhtenäisyysjärjestö
obs. lat. observa, huomaa
OECD engl. Organization for Economic Co-operationand Development, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
OEEC engl. Organization for European EconomicCo-operation, Euroopan taloudellisen yhteistyön järjestö
oh. ohjehinta
oik. 1) oikealla; 2) oikeastaan
oikeust. kand. (myös OTK) oikeustieteen kandidaatti
oikeust. lis. (myös OTL) oikeustieteen lisensiaatti
* oikeust. maist. (myös OTM) oikeustieteen maisteri
oikeust. toht. (myös OTT) oikeustieteen tohtori
OIRT ransk. Organisation Internationale de Radiodiffusionet Television, Kansainvälinen radioja televisioliitto
OK 1) engl. all correct, hyvä on; 2) oikeuskansleri, 3) oikeudenkäyntikaari
ok. osuuskunta (nyk. osk, osk.)
OKV Oikeuskanslerinvirasto
om. omistaja, omistaa
OM oikeusministeriö
om.p. ominaispaino
op. 1) opettaja; 2) opisto; 3) osuuspankki
Opec (myös OPEC) engl. Organization of thePetroleum Exporting Countries, öljynviejämaiden järjestö
opett. opettaja
OPH Opetushallitus
OPM 1) opetusministeriö; 2) (leikillisesti) ”oma pullo mukaan”
opp. oppilas
ops. opetussuunnitelma
OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
ork. orkesteri
ortod. ortodoksinen
os. 1) osoite; 2) osasto
OS ohjesääntö
o.s. omaa sukua
osk (myös osk.) osuuskunta
OSMA (myös osma) objektin sijamuodossa oleva määrän adverbiaali
OTC engl. over the counter, ’tiskin yli’, OTC-markkinat; Suomessa Arvopaperivälittäjien yhdistyksen ylläpitämälle listalle otettujen yhtiöiden osakkeilla käyty kauppa
OTK (myös oikeust. kand.) oikeustieteen kandidaatti
OTL (myös oikeust. lis.) oikeustieteen lisensiaatti
oto. oman toimensa ohella
OTT (myös oikeust. toht.) oikeustieteen tohtori
ov opintoviikko(a)
ovh. ohjevähittäishinta
OVT organisaatioiden välinen tiedonsiirto (vrt. EDI)
oy (myös oy.) osakeyhtiö
OY Oulun yliopisto
oyj (myös oyj.) julkinen osakeyhtiö
OYS Oulun yliopistollinen sairaala
oz. engl. ounce, unssi (oomega) ohmi(a)