Virallisen kielenhuollon antamat valtion keskushallintoelinten ja muiden julkishallintoelinten nimien kirjoitusohjeet periytyvät vuodesta 1949, jolloin Suomen Akatemian kielilautakunta antoi nimien kirjoitusasusta ”alustavan suosituksen”. Ohjeet sääntelivät lähinnä ison ja pienen alkukirjaimen käyttöä julkishallinnon nimissä. Kun nimenkirjoitus suosituksesta huolimatta aiheutti kielenkäyttäjille alituista päänvaivaa ja harmillista epätietoisuutta, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomen kielen lautakunta otti pohtiakseen kysymystä kokouksessaan toukokuussa 1978. Kielilautakunta täsmensi akatemialautakunnan ohjeita, ja kielitoimisto julkaisi periaatteiltaan saman mutta yksityiskohdiltaan tarkennetun suosituksen Kielikellossa 2/78.

Neljä vuotta myöhemmin asia pompahti uudestaan kielilautakunnan pöydälle, kun valtiovarainministeriön järjestelyosasto oli laatinut standardiehdotuksen, jonka mukaan kaikki kyseiset valtion laitosten nimet olisi kauttaaltaan kirjoitettava pienellä alkukirjaimella. Selvitettyään vakituisella kyselyllä laitosten omaa kantaa nimenkirjoituspulmaan kielitoimiston silloinen toimistopäällikkö Esko Koivusalo ja erikoistutkija Anneli Räikkälä laativat ongelmasta perinpohjaisen muistion. Muistio pohtii muun ohessa varsin syvältä julkishallinnon nimistön eris- ja yleisnimisyyttä sekä nimistön yhteiskunnallista tehtävää julkisten laitosten ja hallintoelinten identiteetin luojana. Tuloksena oli voimakas veto ison alkukirjaimen suuntaan. Muistuttajat toteavat:

Ne valtion laitokset, joiden toiminta suuntautuu muuhun yhteiskuntaan, ts. joiden viestintä on voittopuolisesti muuta kuin hallinnon sisäistä, tarvitsevat julkisuudessa oman identiteetin, jotta ne voisivat hoitaa palvelutehtäviään ja tiedotustaan. Identiteetin synnyttämisessä on laitoksen nimen osuus tärkeä, koska juuri nimi yksilöi kohteen. Se että ilmaus on nimi, siis propri eli erisnimi, osoitetaan isolla alkukirjaimella. – –

Jos yhteen käytäntöön halutaan päästä, olisi kielen kannalta valittava mieluummin iso kuin pieni alkukirjain kaikkien valtion virastojen ja laitosten nimiin.

Standardiehdotuksesta antamassaan lausunnossa myös suomen kielen lautakunta korosti kielenkäyttäjän näkökulmaa:

Yhteiskunnan ja sen hallinnon struktuuri on olennaisesti muuttunut viime vuosikymmeninä. Monet valtion laitokset hoitavat palvelu- ja tutkimustehtäviä eivätkä hallintoa ja rinnastuvat tässä suhteessa vastaaviin yksityisoikeudellisiin laitoksiin. Tiedotuksessaan ne tarvitsevat tuekseen erisnimeä, joka yksilöi kohteen. Tavallinen kansalainen ei näe valtion laitoksen ja yksityisen laitoksen välillä sellaista eroa, jonka vuoksi nimet olisi kirjoitettava eri tavoin. Hän soveltaa valtion laitosten nimien kirjoittamiseen muusta kielenkäytöstä tuntemiaan periaatteita.

Lautakunta päätyi lausunnossaan esittämään ”ensisijaiseksi kirjoitustavaksi” Suomen Akatemian kielilautakunnan vuoden 1949 suositusta mutta huomautti silti oireellisesti:

Jos yhtenäistä kirjoitustapaa pidetään välttämättömänä, kielilautakunta katsoo, että valtion virastojen ja laitosten nimet ovat lähempänä erisnimiä kuin yleisnimiä ja että ne voitaisiin kirjoittaa isolla alkukirjaimella.

Suositus on vuotten mennen ilmiselvästi vakiinnuttanut nimenkirjoituskäytäntöä etenkin laitosten itsensä ja niiden lähimpien yhteistyökumppanien kesken. Silti horjuntaa, epätietoisuutta ja epävarmuutta kirjoitustavan valinnassa on kaiken aikaa ilmennyt sekä laitosten välillä että varsinkin niiden laajassa asiakaskunnassa. Kirjoitustavan epävarmuutta ovat viime aikoina olleet omiaan lisäämään monien valtion laitosten organisaatiomuutokset ja liikelaitostumiset. Yksityisen kielenkäyttäjän on yhä hankalampi erottaa ja pitää mielessään, mikä julkishallinnon elin tai laitos kuuluu valtion pysyväisluonteiseen hallinto-organisaatioon, mikä valtion tieteellisiin tai taloudellisiin tai näihin rinnastuviin erillisiin laitoksiin ja mikä peräti yksityisoikeudellisiin laitoksiin. Entiset kirjoitusohjeet edellyttävät kumminkin tällaista erottelua.

Kohti isokirjaimisuutta

Saadakseen vallitsevasta kirjoituskäytännöstä laitoskohtaista kokonaiskuvaa kielitoimisto lähetti useille kymmenille valtion laitoksille samantapaisen kyselyn kuin vuonna 1982. Kyselyvastauksista voi lukea selvää suuntausta ison alkukirjaimen käyttöön. Perusteluksi esitetään usein juuri siirtyminen entistä enemmän palvelulaitokseksi ja sitä mukaa vahvistunut tarve erottumiseen ja omaan identiteettiin, jota nimen isoalkukirjaimisuus tehokkaasti tukisi. Seuraavassa otteita joistakin vastauksista:

Valtionhallinnon vanha käytäntö pienistä alkukirjaimista on mielestämme vanhentunut, koska nykyiset virastot ovat erityisiä palvelulaitoksia, joilla on oma identiteettinsä, eikä niitä voi enää käsittää yleisenä valtionhallintona. (Tiedottaja Iiris Tiensuu, Teknillinen tarkastuskeskus.)

Valtiokonttori kirjoitetaan kaikkialla muualla paitsi virallisissa asiakirjoissa isolla alkukirjaimella. Käytäntö on hyväksytty osittain jopa lehdistössä. Ison alkukirjaimen käyttäminen virallisissa papereissa vaatisi tietoni mukaan lain muutosta. Toivomme voivamme edelleen jatkaa jo omaksuttua ison alkukirjaimen linjaa. Perusteluina voisin mainita: yritysten ja yhteisöjen nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja tulosjohtamisen myötä koemme itsemme ainakin ainutlaatuiseksi yhteisöksi. (Tiedottaja Terttu Wallin, Valtiokonttori.)

Haluamme pitää entistä korkeampaa profiilia, ja siihen kuuluu ehdottomasti nimen kirjoittaminen isolla alkukirjaimella, koska kyseessä on erisnimi. Olemme ennen kirjoittaneet pienellä pelkästään kielitoimiston ohjeen mukaan, emme omasta halustamme. (Patentti- ja rekisterihallitukselta puhelimitse saatu vastaus.)

Muutamat vastaajat pohtivat varsin syvällisesti yleis- ja erisnimisyyden suhdetta ja tähänastisten sääntöjen toimivuutta:

Tähän asti olemme kirjoittaneet virastomme nimen kielitoimiston suosituksen mukaisesti pienellä alkukirjaimella. Jatkossa haluaisimme kirjoittaa viraston nimen isolla alkukirjaimella, koska se helpottaisi nimen käytön nykyistä häilyvyyttä. Elintarvikevirasto on Suomessa ainoa laatuaan, ja siksi se helposti hahmotetaan erisnimeksi. Viraston oma henkilökunta ja läheisimmät yhteistyötahomme osaavat kyllä kirjoittaa viraston nimen pienellä, mutta esimerkiksi jo toimittajat kirjoittavat viraston nimen usein isolla. Myös omassa virastossamme on monet kerrat painittu muiden valtion laitosten kirjoitustavasta, sillä tähänastiset ohjeet ovat olleet todella yksityiskohtaiset ja siksi myös melko monimutkaiset ja vaikeasti muistettavat. Muistin pettäessä ei aina ole aikaa tarkistaa asiaa oppaasta eikä opasta aina ole edes käytettävissä. Viraston toivomuksena onkin, että valtion virastojen ja laitosten nimiä koskevat ohjeet saataisiin mahdollisimman nopeasti yksinkertaistettua ja samalla sekava tilanne korjattua. (Tiedotusassistentti Mari Toivonen, Elintarvikevirasto.)

Mielestäni valtion virastojen ja laitosten nimet ovat erisnimiä ja ne pitäisi voida kirjoittaa isoin alkukirjaimin. Nimen kirjoitusasu on meillä jatkuva ongelma. Lähes kaikissa teksteissä maanmittauslaitoksen nimen joutuu korjaamaan. Vaikka perustelut vuodelta 1978 ovat selkeät, tavallisen kirjoittajan mielestä ne eivät ole loogiset. Kirjoittajalle joutuu perustelemaan, miksi laitoksen nimi kirjoitetaan pienellä ja toisen, liikelaitoksen nimi isolla. Kun maanmittauslaitos ja Karttakeskus esiintyvät useissa teksteissä yhdessä, on sanapari epäsuhtaisen näköinen. (Tiedotuspäällikkö Pirkko Yliselä, Maanmittauslaitos.)

Omasta mielestäni virastojen ja laitosten nimet voitaisiin aivan hyvin kirjoittaa isolla. Syitä tähän on moniakin: a) Nimi erottuisi eri tekstiyhteyksissä näin paremmin muusta kirjoituksesta. b) Joillakin virastoilla ja laitoksilla nimi voi myös merkitä jotain sen tai muun laitoksen alaan kuuluvaa asiaa tai tehtävää; näinhän on meilläkin. Tällöin laitos ja asia voivat sekoittua. c) Minusta virastot ja laitokset ovat kuitenkin omia tehtäviään suorittavia itsellisiä kokonaisuuksia, jolloin tämän tunnustaminen myös kielellisesti on varsin perusteltua. d) Minusta pienellä kirjoitettu viraston ja laitoksen nimi on tavallaan osa sitä vanhaa byrokraattista perinnettä, jossa toiminnan suorittajaa on pyritty anonymisoimaan. Tämä ei ole mielestäni nykyajattelun mukaista. e) Myös esimerkiksi osoitetietoja, kohdennustietoja jne. käytettäessä olisi järkevää kirjoittaa nimi isolla alkukirjaimella usein jo pelkästään kohteliaisuussyistä. f) Ison alkukirjaimen yleinen ja systemaattinen käyttö poistaisi olemassa olevan kirjavuuden kirjoitusasuissa ja säästäisi myös kirjoittajaa pohdinnoilta kirjoitusasun oikeellisuudesta. g) Voisin vielä lisätä, että mielestäni ison alkukirjaimen käyttö laitosten ja virastojen nimissä ei inflatorisoi ison alkukirjaimen käyttöä. h) Olisimme kaiken lisäksi käyttämällä isoa alkukirjainta lähempänä kansainvälistä käytäntöä, mikä ei EU-maalle ole ihan vähäinen asia. (Tiedotuspäällikkö Sami Moksunen, Tapaturmavirasto.)

Puolustusvoimilla on oma nimenkirjoitusperinteensä, joka poikkeaa yleiskielestä lähinnä siinä, että kaksi- ja useampiosaisten nimien kaikki sanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Laitoksella on kumminkin ilmeistä halua kielenkäytöltään lähentyä ympäröivää yhteiskuntaa, kuten kirkkaasti näkyy Ilmavoimien esikunnan vastauksesta:

Koko puolustushallinnon osalta tulisi saada aikaan looginen nimikkeistön kirjoittamistapa, joka ottaisi huomioon yhä lisääntyvät yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan. – –

Puolustusvoimissa on koottu toimistopalveluoppaaseen oikeinkirjoitus- ja lyhennesääntöjä, jotka poikkeavat yleiskielestä. Oppaassa on käsketty myös Ilmavoimien nimikkeistön kirjoitusasusta. Omat säännöt toimivat sisäisessä kielenkäytössä, mutta mitä enemmän on yhteyksiä ulkomaailman kanssa, sitä enemmän syntyy sekaannuksia. Esimerkiksi puolustusvoimien tiedotteissa olevat omien sääntöjen mukaan kirjoitetut nimet kirjoitetaan lehdistössä useammin yleiskielen kuin puolustusvoimien sääntöjen mukaan. Yleisenä periaatteena pitäisi olla, että nimikkeissä noudatetaan yleiskielen sääntöjä niin pitkälle kuin mahdollista puolustusvoimien perinteitä kuitenkaan unohtamatta. (Esikuntapäällikkö, eversti Osmo Tolvanen ja henkilöstöpäällikkö, everstiluutnantti Pekka Tuunanen.)

Kyselyvastausten yleissuunta osoittaa siis selkeästi isoon alkukirjaimeen päin. Pieneen alkukirjaimeen tyytyvät viittaavat omalta kohdaltaan vakiintuneeseen käytäntöön tai siihen, ettei sovi kirjoittaa ministeriön alaisen viraston tai laitoksen nimeä isolla, kun itse ministeriön nimi kirjoitetaan pienellä.

Uusi suositus julkishallinnon nimien kirjoitusohjeiksi

Suomen kielen lautakunta käsitteli ison ja pienen alkukirjaimen käyttöä valtionhallinnon nimissä kokouksessaan 25. syyskuuta 1995 ja taipui suosittamaan aikaisempaa laajempaa isolla alkukirjaimella kirjoittamista. Perusjako iso- ja pienikirjaimisuuteen on uudessa suosituksessa tavallaan yhteisöllinen: kansanvaltaisen hallitusmuodon ylimpien valtioelinten kuten eduskunnan, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston alaisten ministeriöiden samoin kuin oikeusistuinten ja poliisin keskuselinten nimet kirjoitetaan pienellä, kun sen sijaan valtionhallinnon keskusvirastojen, hallitusten, laitosten ja keskusten nimet vastaavasti kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Suositus tavoittelee viranomaisnimiin entistä yhtenäisempää kirjoituskäytäntöä. Itse asiassa tuomioistuinten ja poliisiviranomaisen nimet olisi nekin voitu yhtä hyvin kuin muiden virastojen ja laitosten nimet kirjoittaa isolla, mutta kun näistä kaikki kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä pienikirjaimiseen nimiasuunsa, lautakunta ei halunnut muuttaa niiden kirjoitusasua vastoin niiden omaa tahtoa. Uusi suositus julkishallinnon nimien oikeinkirjoitusohjeiksi kuuluu siis kaikkiaan seuraavasti:

1) Pienellä alkukirjaimella kirjoitetaan valtion keskushallinnon ylinten hallintoelinten ja ministeriöiden sekä tuomioistuinten ja poliisiviranomaisen nimet. Esimerkkejä:

eduskunta
tasavallan presidentti
valtioneuvosto
kauppa- ja teollisuusministeriö
ulkoasiainministeriö
valtiovarainministeriö
korkein oikeus
vakuutusoikeus
vesiylioikeus
markkinatuomioistuin
työtuomioistuin
keskusrikospoliisi
suojelupoliisi

Samoin kirjoitetaan pienellä kaikki valtionhallinnon komiteain, neuvostojen, lauta-, neuvottelu-, suunnittelu-, toimi- ja valiokuntien nimet. Esimerkkejä:

virkakielikomitea
tekijänoikeusneuvosto
valtion tiede- ja teknologianeuvosto
ympäristöneuvosto
keskusverolautakunta
kääntäjien tutkintolautakunta
tasa-arvolautakunta
ylioppilastutkintolautakunta
aluekehitysneuvottelukunta
tutkimuseettinen neuvottelukunta
ulkomaanlehtori- ja kielikurssiasiain
neuvottelukunta
ydinturvallisuusneuvottelukunta
suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta
kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen
toimikunta
taiteen keskustoimikunta
valtion näyttämötaidetoimikunta
lakivaliokunta
puolustusvaliokunta
ulkoasiainvaliokunta

2) Isolla alkukirjaimella kirjoitetaan valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten, valtion oppilaitosten ja lakisääteisten eläkelaitosten nimet. Useampisanaisista nimistä isolla kirjoitetaan ensimmäinen sana, muut pienellä. Laitosten osastojen ja alayksiköiden nimet kirjoitetaan pienellä. Isolla kirjoitettavien nimien perusosana esiintyvät enimmäkseen sanat arkisto, hallitus, kassa, keskus, laitos, virasto, (korkea)koulu, (yli)opisto, rahasto. Esimerkkejä:

Kansallisarkisto
Metsähallitus
Patentti- ja rekisterihallitus
Tullihallitus
Verohallitus
Työeläkekassa
Eläketurvakeskus
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus
Säteilyturvakeskus
Väestörekisterikeskus
Kansanterveyslaitos
Maanmittauslaitos
Metsäntutkimuslaitos
Rajavartiolaitos
Tielaitos
Valtion työmarkkinalaitos
Elintarvikevirasto
Museovirasto
Ulkomaalaisvirasto
Poliisikoulu
Pelastusopisto
Työvoimaopisto
Maanpuolustuskorkeakoulu
Taideteollinen korkeakoulu
Vaasan yliopisto
Koulutus- ja erorahasto
Valtion asuntorahasto
Kuntien eläkevakuutus
Valtiokonttori
Valtion elokuvatarkastamo
Valtion taidemuseo

Jos laitos-loppuinen sana viittaa pikemmin hallinnonalaan yleensä kuin varsinaiseen keskushallinnon toimielimeen, käytetään pientä alkukirjainta kuten yleisnimistä ainakin: rajavartiolaitos, tielaitos aivan samoin kuin arkistolaitos, merenkulkulaitos, oikeuslaitos, postilaitos, puolustuslaitos, tullilaitos, vankeinhoitolaitos. Pienellä kirjoitetaan myös yliopistojen ja korkeakoulujen ainelaitosten nimet: (Helsingin yliopiston) maantieteen laitos, (Teknillisen korkeakoulun) yhdyskuntatekniikan laitos, (Turun yliopiston) suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos. Samoin kirjoitetaan pienellä yleismerkityksessään käytetyt puolustusvoimat, ilmavoimat, maavoimat, merivoimat mutta isolla Puolustusvoimat, Ilmavoimat, Merivoimat, kun tarkoitetaan nimenomaan Suomen puolustus-, ilma- ja merivoimia. Erikseen kannattaa huomata kirjoitusasut Suomen Akatemia, Sibelius-Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Posti, Postipankki, Rahoitustarkastus, Valtionrautatiet.

3) Yksityisten seurojen, liittojen, laitosten, liikkeiden ja yhdistysten nimi kirjoitetaan periaatteessa niin kuin asianomainen itse sen kirjoittaa. Jos kirjoitusasu ei ole tiedossa, voi useampisanaisen nimen ensimmäisen sanan kirjoittaa isolla ja muut pienellä alkukirjaimella perussäännön mukaisesti.

Jos nimen viimeistä sanaa käytetään koko nimen edustajana sen jälkeen, kun koko nimi on aikaisemmin mainittu samassa tekstiyhteydessä, käytetään pientä alkukirjainta. Esimerkkejä: arkisto pro Suomen elokuva-arkisto, ympäristökeskus pro Suomen ympäristökeskus, tutkimuskeskus tai keskus pro Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, seura pro Suomen Kielen Seura, opisto pro Poliisiopisto, laitos pro Maanmittauslaitos, liitto pro Suomen tiedetoimittajain liitto, säätiö pro Alkoholitutkimussäätiö, yhdistys pro Suomalainen lakimiesyhdistys.

Nimen perusosan mukainen hakemisto

akatemia

Kuvataideakatemia
Sibelius-Akatemia
Suomalainen tiedeakatemia
Suomen Akatemia
Teknillisten tieteiden akatemia

arkisto

Kansallisarkisto
(Vaasan) maakunta-arkisto
Suomen elokuva-arkisto
Suomen kielen nauhoitearkisto

esikunta

Ilmavoimien esikunta
Merivoimien esikunta
Puolustusvoimien pääesikunta
Rajavartiolaitoksen esikunta

hallitus

Kirkkohallitus
(Kuopion) lääninhallitus
Merenkulkuhallitus
Metsähallitus
Opetushallitus
Ortodoksinen kirkkohallitus
Patentti- ja rekisterihallitus
Tullihallitus
Verohallitus

instituutti

Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti
Liikkeenjohdon instituutti
Siirtolaisuusinstituutti
Taloudellisen kehitystutkimuksen kansain-
välinen instituutti
Ulkopoliittinen instituutti
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

järjestö

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö
Toimihenkilökeskusjärjestö
Valtion yhteisjärjestö

kabinetti

tasavallan presidentin kabinetti

kamari

Keskuskauppakamari
(Rauman) kauppakamari
(Porvoon) tullikamari

kanslia

arkkipiispan kanslia
eduskunnan kanslia
tasavallan presidentin kanslia
valtioneuvoston kanslia

kassa

Merimieseläkekassa
Työeläkekassa

keskus

Ajoneuvohallintokeskus
Autorekisterikeskus
Ekumeeninen keskus
Eläketurvakeskus
Geologian tutkimuskeskus
Hallinnon kehittämiskeskus
Huoltovarmuuskeskus
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
Karttakeskus
Katolinen tiedotuskeskus
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskus
Kirkon kasvatusasiain keskus
Kirkon koulutuskeskus
Kirkon lähetystyön keskus
Kirkon nuorisotyön keskus
Kirkon perheasiain keskus
Kirkon sairaalasielunhoidon keskus
Kirkon tiedotuskeskus
Kirkon tutkimuskeskus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Liikennevakuutuskeskus
Maa- ja kotitalousnaisten keskus
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Maatalouden tutkimuskeskus
Matkailun edistämiskeskus
Mittatekniikan keskus
Ratahallintokeskus
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Suomen ympäristökeskus
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Säteilyturvakeskus
Teknillinen tarkastuskeskus
Teknologian kehittämiskeskus
Telehallintokeskus
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
Tilastokeskus
Tuotevalvontakeskus
Turvatekniikan keskus
Työtehoseuran ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Työturvallisuuskeskus
Vakuutusalan kuntouttamiskeskus
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Valtiontakuukeskus
Vankeinhoidon koulutuskeskus
Väestörekisterikeskus

kirjasto

Näkövammaisten kirjasto
Varastokirjasto

kokous

hiippakuntakokous
kirkolliskokous
piispainkokous

komissio

Euroopan komissio
Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio
Suomen ja Venäjän välinen tiede- ja
teknologiayhteityökomissio

konttori

Valtiokonttori

korkeakoulu, yliopisto

Helsingin kauppakorkeakoulu
Helsingin yliopisto
Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu
Joensuun yliopisto
Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto
Kuopion yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopisto
Taideteollinen korkeakoulu
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Tampereen yliopisto
Teatterikorkeakoulu
Teknillinen korkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto

koulu, opisto

Kätilöopisto
Merivartiokoulu
Pelastusopisto
Poliisikoulu
Poliisiopisto
Rajakoulu
Reserviupseerikoulu
Työvoimaopisto

laboratorio

Tullilaboratorio

laitos

Ammattienedistämislaitos
arkistolaitos
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos
Geodeettinen laitos
Ilmailulaitos
Ilmatieteen laitos
Kansaneläkelaitos
Kansanterveyslaitos
Kunnallinen työmarkkinalaitos
Lääkelaitos
Maanmittauslaitos
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
merenkulkulaitos
Merentutkimuslaitos
Metsäntutkimuslaitos
oikeuslaitos
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Palkansaajien tutkimuslaitos
Poliisikoiralaitos
postilaitos
puolustuslaitos
Puolustusvoimien materiaalilaitos
Rajavartiolaitos/rajavartiolaitos
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Tielaitos/tielaitos
tullilaitos
Työterveyslaitos
Valtion kiinteistölaitos
Valtion työmarkkinalaitos
vankeinhoitolaitos

lautakunta

arvonimilautakunta
epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta
kasvilajikelautakunta
keskusverolautakunta
kuluttajavalituslautakunta
kääntäjien tutkintolautakunta
lääkekorvauslautakunta
nimilautakunta
rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunta
tarkastuslautakunta
tasa-arvolautakunta
tieteellisen kirjallisuuden käännöslautakunta
tietosuojalautakunta
torjunta-ainelautakunta
työttömyysturvalautakunta
valtion elokuvalautakunta
vartioimisliikelautakunta
virkamieslautakunta
ylioppilastutkintolautakunta

ministeriö

kauppa- ja teollisuusministeriö
liikenneministeriö
maa- ja metsätalousministeriö
oikeusministeriö
opetusministeriö
puolustusministeriö
sisäasiainministeriö
sosiaali- ja terveysministeriö
työministeriö
ulkoasiainministeriö
valtiovarainministeriö
ympäristöministeriö

neuvosto

aikuiskoulutusneuvosto
asuntoneuvosto
energiapolitiikan neuvosto
Euroopan neuvosto
Julkisen sanan neuvosto
kilpailuneuvosto
kirkon ulkoasiain neuvosto
luonnonvarainneuvosto
Pohjoismaiden neuvosto
puhemiesneuvosto
puolustusneuvosto
tekijänoikeusneuvosto
työasiain neuvosto
työneuvosto
valtakunnallinen vammaisneuvosto
valtion liikuntatieteellinen neuvosto
valtion nuorisoneuvosto
valtion tiede- ja teknologianeuvosto
valtioneuvosto
ympäristöneuvosto

neuvottelukunta

aluekehitysneuvottelukunta
elintarvikeneuvottelukunta
ilmailupolitiikan neuvottelukunta
julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta
jäteasiain neuvottelukunta
kemikaalineuvottelukunta
korkeakoulujen palkkaus- ja työsuhdeneuvottelukunta
koulutussuunnittelun neuvottelukunta
kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta
kunnallisten virkaehtosopimusasiain neuvottelukunta
kuntoutusasiain neuvottelukunta
liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta
maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta
maaseutupolitiikan neuvottelukunta
maataloudellisen tutkimuksen neuvottelukunta
matkailuasiain neuvottelukunta
meluntorjunnan neuvottelukunta
merenkulun neuvottelukunta
meriympäristöneuvottelukunta
metsäpolitiikan neuvottelukunta
pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta
pelastushallinnon neuvottelukunta
pienen ja keskisuuren yritystoiminnan neuvottelukunta
pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön neuvottelukunta
poliisiasiain neuvottelukunta
rakennusasiain neuvottelukunta
rakennussuojeluneuvottelukunta
rikoksentorjunnan neuvottelukunta
romaniasiain neuvottelukunta
saamalaisasiain neuvottelukunta
saaristoasiain neuvottelukunta
satama-asiain neuvottelukunta
siviilipalvelusasiain neuvottelukunta
sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämis-toiminnan neuvottelukunta
sähköisen viestinnän varautumisen neuvottelukunta
tasa-arvoasiain neuvottelukunta
teollisuusneuvottelukunta
tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
tietohuollon neuvottelukunta
tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta
tutkimuseettinen neuvottelukunta
työelämän tutkimuspolitiikan neuvottelukunta
työvoimapoliittinen neuvottelukunta
ulkomaanlehtori- ja kielikurssiasiain neuvottelukunta
vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunta
valtion aluejakoneuvottelukunta
valtion yhtiöiden neuvottelukunta
veneilyasiain neuvottelukunta
vesiasiain neuvottelukunta
ydinenergianeuvottelukunta
ydinturvallisuusneuvottelukunta
yritystukineuvottelukunta

oikeus, poliisi, tuomioistuin

(Vaasan) hovioikeus
keskusrikospoliisi
korkein hallinto-oikeus
korkein oikeus
(Kauhavan) käräjäoikeus
liikkuva poliisi
(Uudenmaan) lääninoikeus
(Pohjois-Suomen) maaoikeus
markkinatuomioistuin
suojelupoliisi
työtuomioistuin
vakuutusoikeus
valtakunnanoikeus
vankilaoikeus
(Länsi-Suomen) vesioikeus
vesiylioikeus

rahasto

Kirkon keskusrahasto
Koulutus- ja erorahasto
Liikesivistysrahasto
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Teollisen yhteistyön rahasto
Teollistamisrahasto
Työsuojelurahasto
Valtion asuntorahasto
Valtion vakuusrahasto

suunnittelukunta

maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta
suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta

tarkastamo

Valtion elokuvatarkastamo

toimikunta

kansliatoimikunta
kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
taiteen keskustoimikunta
terveyden tutkimuksen toimikunta
tieteen keskustoimikunta
valtion elokuvataidetoimikunta
valtion kirjallisuustoimikunta
valtion kuvataidetoimikunta
valtion näyttämötaidetoimikunta
valtion säveltaidetoimikunta
valtion taideteostoimikunta
valtion virka-ansiomerkkitoimikunta
ympäristön ja luonnonvarojen tutkimuksen toimikunta

unioni

Euroopan unioni
Opetus- ja tutkimusalan unioni
Suomen Merimies-Unioni

valiokunta

lakivaliokunta
puolustusvaliokunta
ulkoasiainvaliokunta

valtuuskunta

Ahvenanmaan valtuuskunta
Elinkeinoelämän valtuuskunta
Kirkon sopimusvaltuuskunta
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
Tieteellisten seurain valtuuskunta

virasto

Elintarvikevirasto
Kilpailuvirasto
Kuluttajavirasto
Museovirasto
Oikeuskanslerinvirasto
Ulkomaalaisvirasto
Valtiontalouden tarkastusvirasto

voimat

Ilmavoimat/ilmavoimat
maavoimat
Merivoimat/merivoimat
Puolustusvoimat/puolustusvoimat

yhdistys

Kriminaalihuoltoyhdistys
Kunnallistieteen yhdistys
Liikelaitosten työnantajayhdistys
Potilasvakuutusyhdistys
Raha-automaattiyhdistys
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys
Sosiaalipoliittinen yhdistys
Suomalainen lakimiesyhdistys
Vakuutuskassojen yhdistys
Valtiotieteellinen yhdistys

muita

Kirkon ulkomaanapu
Kuntien eläkevakuutus
Rahoitustarkastus
Suomen Posti
Valtion taidemuseo
Valtionrautatiet
Vankimielisairaala
Yleisradio

Aakkosellinen hakemisto

Ahvenanmaan valtuuskunta
aikuiskoulutusneuvosto
Ajoneuvohallintokeskus
aluekehitysneuvottelukunta
Ammattienedistämislaitos
arkistolaitos
arkkipiispan kanslia
arvonimilautakunta
asuntoneuvosto
Autorekisterikeskus

eduskunnan kanslia
eduskunta
Ekumeeninen keskus
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Elinkeinoelämän valtuuskunta
elintarvikeneuvottelukunta
Elintarvikevirasto
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos
Eläketurvakeskus
energiapolitiikan neuvosto
epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta
Euroopan komissio
Euroopan neuvosto
Euroopan unioni

Geodeettinen laitos
Geologian tutkimuskeskus

Hallinnon kehittämiskeskus
Helsingin kauppakorkeakoulu
Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti
Helsingin yliopisto
hiippakunta
hovioikeus
Helsingin hovioikeus
Itä-Suomen hovioikeus
Kouvolan hovioikeus
Rovaniemen hovioikeus
Turun hovioikeus
Vaasan hovioikeus
Huoltovarmuuskeskus
Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ilmailulaitos
ilmailupolitiikan neuvottelukunta
Ilmatieteen laitos
Ilmavoimat/ilmavoimat
Ilmavoimien esikunta
Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio

Joensuun yliopisto
julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta
Julkisen sanan neuvosto
Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto
jäteasiain neuvottelukunta

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
Kansallisarkisto
Kansaneläkelaitos
Kansanterveyslaitos
kansliatoimikunta
Karttakeskus
kasvilajikelautakunta
Katolinen tiedotuskeskus
kauppa- ja teollisuusministeriö
kauppakamari
kemikaalineuvottelukunta
Keskuskauppakamari
keskusrikospoliisi
keskusverolautakunta
kilpailuneuvosto
Kilpailuvirasto
Kirkkohallitus
kirkolliskokous
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan keskus
Kirkon kasvatusasiain keskus
Kirkon keskusrahasto
Kirkon koulutuskeskus
Kirkon lähetystyön keskus
Kirkon nuorisotyön keskus
Kirkon perheasiain keskus
Kirkon sairaalasielunhoidon keskus
Kirkon sopimusvaltuuskunta
Kirkon tiedotuskeskus
Kirkon tutkimuskeskus
kirkon ulkoasiain neuvosto
Kirkon ulkomaanapu
korkeakoulujen palkkaus- ja työsuhdeneuvottelukunta
korkein hallinto-oikeus
korkein oikeus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Koulutus- ja erorahasto
koulutussuunnittelun neuvottelukunta
Kriminaalihuoltoyhdistys
kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
kuluttajavalituslautakunta
Kuluttajavirasto
Kunnallinen työmarkkinalaitos
kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta
kunnallisten virkaehtosopimusasiain neuvottelukunta
Kunnallistieteen yhdistys
Kuntien eläkevakuutus
kuntoutusasiain neuvottelukunta
Kuopion yliopisto
Kuvataideakatemia
käräjäoikeus
Kätilöopisto
kääntäjien tutkintolautakunta

lakivaliokunta
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Liikelaitosten työnantajayhdistys
liikenneministeriö
liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta
Liikennevakuutuskeskus
Liikesivistysrahasto
Liikkeenjohdon instituutti
liikkuva poliisi
luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
luonnonvarainneuvosto
lääkekorvauslautakunta
Lääkelaitos
lääninhallitus
lääninoikeus

Maa- ja kotitalousnaisten keskus
maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
maakunta-arkisto
Maanmittauslaitos
maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta
Maanpuolustuskorkeakoulu
maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta
maaoikeus
maaseutupolitiikan neuvottelukunta
maataloudellisen tutkimuksen neuvottelukunta
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
Maatalouden tutkimuskeskus
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
maavoimat
markkinatuomioistuin
matkailuasiain neuvottelukunta
Matkailun edistämiskeskus
meluntorjunnan neuvottelukunta
Merenkulkuhallitus
merenkulkulaitos
merenkulun neuvottelukunta
Merentutkimuslaitos
Merimieseläkekassa
Merivartiokoulu
Merivoimat/merivoimat
Merivoimien esikunta
meriympäristöneuvottelukunta
Metsähallitus
Metsäntutkimuslaitos
metsäpolitiikan neuvottelukunta
Mittatekniikan keskus
Museovirasto

nimilautakunta
Näkövammaisten kirjasto

Oikeuskanslerinvirasto
oikeuslaitos
oikeusministeriö
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Opetus- ja tutkimusalan unioni
Opetushallitus
opetusministeriö
Ortodoksinen kirkollishallitus
Oulun yliopisto

pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta
Palkansaajien tutkimuslaitos
Patentti- ja rekisterihallitus
pelastushallinnon neuvottelukunta
Pelastusopisto
pienen ja keskisuuren yritystoiminnan neuvottelukunta
piispainkokous
Pohjoismaiden neuvosto
pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön
neuvottelukunta
poliisiasiain neuvottelukunta
Poliisikoiralaitos
Poliisikoulu
Poliisiopisto
postilaitos
Postipankki
Potilasvakuutusyhdistys
puhemiesneuvosto
puolustuslaitos
puolustusministeriö
puolustusneuvosto
puolustusvaliokunta
Puolustusvoimat/puolustusvoimat
Puolustusvoimien materiaalilaitos
Puolustusvoimien pääesikunta
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Raha-automaattiyhdistys
rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunta
Rahoitustarkastus
Rajakoulu
Rajavartiolaitoksen esikunta
Rajavartiolaitos/rajavartiolaitos
rakennusasiain neuvottelukunta
rakennussuojeluneuvottelukunta
Ratahallintokeskus
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus
Reserviupseerikoulu
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
rikoksentorjunnan neuvottelukunta
romaniasiain neuvottelukunta

saamelaisasiain neuvottelukunta
saamelaiskäräjät
saaristoasiain neuvottelukunta
satama-asiain neuvottelukunta
Sibelius-Akatemia
Siirtolaisuusinstituutti
sisäasiainministeriö
siviilipalvelusasiain neuvottelukunta
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys
sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaalipoliittinen yhdistys
sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan neuvottelukunta
suojelupoliisi
Suomalainen lakimiesyhdistys
Suomalainen tiedeakatemia
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomen Akatemia
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
Suomen elokuva-arkisto
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Suomen ja Venäjän välinen tiede- ja
teknologiayhteistyökomissio
Suomen kielen nauhoitearkisto
Suomen Merimies-Unioni
Suomen Pankki
Suomen Posti
Suomen ympäristökeskus
suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta
sähköisen viestinnän varautumisen neuvottelukunta
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Säteilyturvakeskus

Taideteollinen korkeakoulu
taiteen keskustoimikunta
Taloudellisen kehitystutkimuksen kansain-
välinen instituutti
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Tampereen yliopisto
tarkastuslautakunta
tasa-arvoasiain neuvottelukunta
tasa-arvolautakunta
tasavallan presidentin kabinetti
tasavallan presidentin kanslia
tasavallan presidentti
Teatterikorkeakoulu
tekijänoikeusneuvosto
Teknillinen korkeakoulu
Teknillinen tarkastuskeskus
Teknillisten tieteiden akatemia
Teknologian kehittämiskeskus
Telehallintokeskus
Teollisen yhteistyön rahasto
Teollistamisrahasto
teollisuusneuvottelukunta
terveyden tutkimuksen toimikunta
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
Tielaitos/tielaitos
tieteellisen kirjallisuuden käännöslautakunta
Tieteellisten seurain valtuuskunta
tieteen keskustoimikunta
tietohuollon neuvottelukunta
tietosuojalautakunta
Tilastokeskus
Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö
Toimihenkilökeskusjärjestö
torjunta-ainelautakunta
Tullihallitus
tullikamari
Tullilaboratorio
tullilaitos
tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta
Tuotevalvontakeskus
Turun kauppakorkeakoulu
Turun yliopisto
Turvatekniikan keskus
tutkimuseettinen neuvottelukunta
työasiain neuvosto
Työeläkekassa
työelämän tutkimuspolitiikan neuvottelukunta
työministeriö
työneuvosto
Työsuojelurahasto
Työtehoseuran ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
Työterveyslaitos
työttömyysturvalautakunta
työtuomioistuin
Työturvallisuuskeskus
Työvoimaopisto
työvoimapoliittinen neuvottelukunta

(siirryt toiseen palveluun)
ulkoasiainministeriö
ulkoasiainvaliokunta
Ulkomaalaisvirasto
ulkomaanlehtori- ja kielikurssiasiain neuvottelukunta
Ulkopoliittinen instituutti

vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunta
Vaasan yliopisto
Vakuutusalan kuntouttamiskeskus
Vakuutuskassojen yhdistys
vakuutusoikeus
valtakunnallinen vammaisneuvosto
valtakunnanoikeus
Valtiokonttori
valtion aluejakoneuvottelukunta
Valtion asuntorahasto
valtion elokuvalautakunta
valtion elokuvataidetoimikunta
Valtion elokuvatarkastamo
Valtion kiinteistölaitos
valtion kirjallisuustoimikunta
valtion kuvataidetoimikunta
valtion liikuntatieteellinen neuvosto
valtion nuorisoneuvosto
valtion näyttämötaidetoimikunta
valtion säveltaidetoimikunta
Valtion taidemuseo
valtion taideteostoimikunta
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
valtion tiede- ja teknologianeuvosto
Valtion työmarkkinalaitos
Valtion vakuusrahasto
valtion virka-ansiomerkkitoimikunta
Valtion yhteisjärjestö
valtion yhtiöiden neuvottelukunta
valtioneuvosto
valtioneuvoston kanslia
Valtionrautatiet
Valtiontakuukeskus
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiotieteellinen yhdistys
valtiovarainministeriö
Vankeinhoidon koulutuskeskus
vankeinhoitolaitos
vankilaoikeus
Vankimielisairaala
Varastokirjasto
vartioimisliikelautakunta
Verohallitus
veneilyasiain neuvottelukunta
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti
vesiasiain neuvottelukunta
vesioikeus
vesiylioikeus
virkamieslautakunta
Väestörekisterikeskus

ydinenergianeuvottelukunta
ydinturvallisuusneuvottelukunta
Yleisradio
ylioppilastutkintolautakunta
ympäristöministeriö
ympäristön ja luonnonvarojen tutkimuksen toimikunta
ympäristöneuvosto
yritystukineuvottelukunta